KİŞİLİK HAKLARI

KİŞİLİK HAKLARI Bir kişinin doğuştan sahip olduğu, devredilemeyen, haczedilemeyen, miras yolu ile intikal etmeyen, para ile ölçülmesi mümkün olmayan haklar kişilik hakları olarak nitelendirilir. “Namusun kaç kilo”, “bana ızdırabını sat”, “şerefin kaç metre”, “haysiyetim babamdan miras kaldı”, “onurun kaç lira?” gibi ifadeler saçmadır. Zira bu kavramlar bu tür kalıplara uygun …

YERLEŞİM YERİ (İKAMETGAH)

YERLEŞİM YERİ (İKAMETGAH) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir (MK m. 19/I). Dikkat edilecek olursa burada yerleşim yerine ilişkin olarak iki unsur vardır: birincisi objektif unsur: oturmak, sübjektif unsur ise oturma niyeti. Niyet olmadan sadece oturulmasına sakin olmak denir. Örneğin, tatil amacıyla yazlığınıza gittiğinizde orada sakin oluyorsunuz. …

FİİL EHLİYETİ (MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ)

FİİL EHLİYETİ (MEDENÎ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ) Bir kimsenin kendi fiil ve hareketleriyle kendi isteği ile hak kazanma etmesi ve bu hakları değiştirmesi veya ortadan kaldırması, borç altına girmesi, onları değiştirmesi veya ortadan kaldırması kısaca; kendi fiilleriyle hak kazanabilmesi ve borç altına girebilmesidir (MK m. 9). Fiil Ehliyetinin Koşulları Fiil ehliyetinin …

HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI

HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI  DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ (OBJEKTİF HÜSNÜNİYET)  “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanımını hukuk düzeni korumaz” (MK m. 2). Burada kastedilen dürüstlük kurallarından kasıt; kişilerin haklarını kullanırken veya borçlarını yerine getirirken ya da diğer ilişkilerinde dürüst, namuslu, makul ve …

HUKUKUN UYGULAMASI VE KAYNAKLARI

HUKUKUN UYGULAMASI VE KAYNAKLARI (MK m. 1) “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idi ise ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı …

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI Emredici Hukuk Kuralları Kanunda yazılı ve uygulanmaları zorunlu olan bir başka ifade ile tarafların kendi iradeleri ile uygulanmalarını bertaraf edemedikleri kurallara denir. Bu kurallar hükümde yer alan emir kipinden anlaşılan kurallardır. “Yap!” “Yapma!” “Yaparsan şöyle olur!” “Yapmazsan şöyle olmaz!” gibi emredici ifadeler içerirler. Emredici Kurallarının Öngörülmesinin Nedenleri …

ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İş Mahkemesi, İşçi Alacağı Davası, Islah dilekçesi örneği ADANA 5. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞI’NE DOSYA NO              : … E. ISLAH EDEN DAVACI                   : … VEKİLİ                     : Av. … DAVALI                   : … VEKİLİ                     : Av. … İZAHI                       : Davacı müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı …

HAKİMLİK ve SAVCILIK TEMİNATI

HAKİMLİK ve SAVCILIK TEMİNATI 1982 Anayasasındaki hâkimlik ve savcılık teminatını sağlamaya yönelik düzenlemeler de şu şekildedir: • Hakimler ve savcılarSavcılar, esas olarak ceza yargılamasında görevlidir; an... More azlolunamaz • Kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz • Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer …

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü • Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır. • Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ancak iki …