YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yürütmenin durdurulması kararına itiraz dilekçe örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE 

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                          :

İTİRAZ EDEN

MÜDAHİL (DAVALI)          :

VEKİLİ                                 :

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 :

DAVALI                               : … BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                                 :

TEBLİĞ TARİHİ                   : …

KONU                                 :… …. İdare mahkemesinin … esas sayılı yürütmenin durdurulması kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR            :

1-) Davacı … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … ada, … parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda imar uygulaması yapılmasına ilişkin … Belediyesi Encümeni … tarih ve … sayılı kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemiştir. … … İdare mahkemesince hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden … maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. İş bu karar üzerine süresi içinde itirazlarımızı sunuyoruz.

2-) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesine göre, Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Dava konusu olayda kanunda belirtilen şartlar gerçekleşmemiştir. Öncelikle bu işlemin uygulanması halinde ortaya telafisi güç ve imkansız zararlar doğmayacaktır. Bunun yanında söz konusu idari işlem hukuka aykırı değildir. Şöyle ki;

Bilirkişi raporundaki usulsüzlük

3-) Mahkemece yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen bilirkişi raporu yaptığımız haklı itirazlara rağmen mahkemece hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur. Bilirkişi raporunda çok açık çelişkiler ve hatalar olmasına rağmen mahkemece bu İTİRAZLARIMIZ DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR. Bilirkişi raporunda; düzenleme işleminde … ada … parsel ve … ada … nolu parselin hissedarlarının birbirinden koparılarak farklı parsellerden pay verilmek suretiyle hissedarlıklarına son verildiğinin anlaşıldığı bu durumun ise İmar Kanunu’nun 18. maddesinin amacına ters düştüğü sonucuna varmıştır. Raporda bu husus açıkça hatalı olarak değerlendirilmesine rağmen mahkemece söz konusu rapor hükme esas alınmıştır. Zira müvekkile ait … ada … nolu parseldeki hisse herhangi bir yere taşınmamış olup yine … nolu parselde kalmıştır. Ancak raporda açıkça … ada … nolu parselin hissedarlarının birbirinden koparılarak farklı parsellerden pay verilmek suretiyle hissedarlıklarına son verildiğinden bahsedilmektedir. Bununla birlikte … ada … nolu parsel müvekkil … ve … Büyükşehir Belediyesi’ne hisseli olarak verilmiştir. Ancak raporda … ada … parselin tek bir kişiye tahsis edildiğinin özellikle parantez içinde vurgulanması, bilirkişinin kötüniyetli ve tek taraflı davrandığının göstergesidir. Bilirkişi müvekkile ait parselleri ve hisseleri incelememiş ve gerçeğe uygun olmayan sonuçlar çıkarılmıştır.

4-)

Bilirkişi, raporunda ayrıca, 2981 sayılı yasanın Ek-1. maddesinin uygulama koşulunun oluşmadığını belirtmiştir. Bilirkişice yapılan bu değerlendirme de hatalıdır. Raporda bulunan fotoğraflara bakıldığında bile birçok yapılaşmanın ve bahçelerin bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak raporda yapılaşma olmadığı ve yapılanmadan bahsetmenin mümkün olmadığı vurgulanarak davacı lehine bir durum yaratılmıştır. Bilirkişinin raporunda değinilen bir diğer husus; uygulamanın İmar Yasasının 18. maddesi Uygulama Yönetmeliği’ne uygun bulmadığı, davacının 12 metre eksentili imar yoluna olan cephe uzunluğunun daraltıldığı, bu alanda parsel cephe uzunluğunun parselin ekonomik değerini etkilediği, davacının ekonomik anlamda hak kaybına uğradığı hususudur. Raporda … ada … nolu parselin 12 metre eksentili imar yoluna olan cephe uzunluğunun 38,83 metre olduğu, … ada … nolu parselin ise cephe uzunluğunun 172,16 metre olduğuna değinilmiştir. Oysa m2 ye düşen cephe uzunlukları oranlanmamıştır. Bilirkişice bir paydaşın kişisel çıkarları baz alınarak kötüniyetli değerlendirme yapılmıştır.

5-) İmar uygulaması sonucu DOP oranı kesildikten sonra mülk sahiplerine yine aynı alanlardan müstakil olarak … ada … nolu parsel tahsis edilmiştir. … ada … nolu parselin batı cephesinin çoğunluğu imar yolu ve refüje denk geldiğinden en yakınında bulunan imar parseline yola cepheli ve derinlikli bir parsel yapılmış ve müstakil olarak verilmiştir. Ayrıca davacı 1/1000 ölçekli imar planının iptalini istememekte bu plana itiraz da etmemektedir. Davacı bu plana göre tesis edilen düzenleme işleminin iptalini istemektedir. Plana göre tesis edilen işlem parselasyon tekniklerine uygundur.

6-) Bilirkişi raporunda yukarıda değinilen nedenlerle açıkça hukuka aykırılıklar olduğu görülmektedir. Buna rağmen mahkemece bu itirazlarımız değerlendirmeye alınmamış ve bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmiş ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. İş bu sebeple yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız nedenlerle ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle, usule ve kanuna aykırı olarak verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …

İtiraz Eden Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın