ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASININ REDDİ İSTEMİ DAVA DİLEKÇESİ

İLGİLİ DİLEKÇELER

İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

97. MADDEYE GİRE İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

99. MADDEYE GÖRE İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Üçüncü kişinin istihkak iddiası dilekçe örneği 

… NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO       :

DAVACI                     :

VEKİLİ                        :

DAVALI/BORÇLU      : 1-)

DAVALI/

3.KİŞİ                          : 2-)

KONUSU                    : Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talebimizdir.

DAVA DEĞERİ           :

AÇIKLAMALAR         :

1-) Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyadan … tarihinde yapılan haciz esnasında borçluya ait olan menkul mallar davalının zilyetliğindeyken haczedilmiş ve borçlu …’e yediemin olarak bırakılmıştır.

2-) Haciz işlemi esnasında, haciz tutanağında da yazılı olduğu üzere, tabelasında … yazılı dükkana girilmiş ve borçlu … haciz mahallinde kasada hazır olarak bulunmuştur. Borçlu kasada müşterilere satış yapmıştır. Yine haciz tutanağında yazılı olduğu üzere söz konusu dükkanda haciz yapılmasının borçlarını ödemesini geciktireceğini beyan etmiştir. Bununla birlikte vergi levhası da sunmamıştır.

3-) Davalı borçlunun haczedilen ve muhafaza altına alınan malların kendisine ait olmadığını ileri sürmesi üzerine İcra Müdürlüğü tarafımıza İİK. 99 maddesi uyarınca davalı aleyhine istihkak davası açmak üzere yedi günlük süre vermiştir.

4-) Bilindiği üzere menkullerde zilyetlik, mülkiyete karine teşkil eder. Menkul bir malı borçlu ile üçüncü bir kişi birlikte ellerinde bulunduruyorlar ise, mal borçlu elinde sayılacağı için, borçlu, mülkiyet karinesi uyarınca, o malın maliki sayılır. Haciz işlemi sırasında her ne kadar borçlu, kendisinin işyeri ile ilgisinin olmadığını beyan etmiş olsa da yukarıda değinilen hususlar göz önüne alındığında haciz işlemi uygulanan işyerinin borçluya ait olduğu aşikârdır.  Bu husus ile ilgili lehimize olan Yargıtay kararı ektedir. T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi E. 2004/963 K. 2004/3225 T. 5.4.2004 (EK–1)

5-) Üçüncü kişi mülkiyet karinesinin aksini ispatlar yönde herhangi bir mülkiyet belgesi ibraz etmemiştir. Hatta 3. kişi haciz mahallinde bile hazır değildir. İcra memurunca, haciz mahalli, anlaşılamayan bir şekilde 3. kişiye ait olarak değerlendirilmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER    : İİK. m.99 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                    : İcra Dosyası ve diğer yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP         : Arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile menkul malların borçlu …’in aidiyetinde olduğuna karar verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın