TASARRUFUN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 

Tasarrufun iptali davası ve eski hale iade davası dilekçe örneği 1 

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                  :

DAVALILAR                        :

KONU                                  : Tasarrufun iptali davası ve eski hale iade davasıdır.

HARCA ESAS DEĞER         : … TL (Takip sırasında ödenen … TL harç mahsup edilmek üzere fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla)

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkil, davalı …’den …  tarihinde … keşide tarihli … TL’lik çek almıştır. Bu esnada davalı …’nün yanında bulunan ve çeki de ciro eden arkadaşı …’nin de … Polis Merkezi Amirliği’nde vermiş olduğu  Ek’te sunulmuş olan ifade tutanağından da anlaşılacağı üzere çekler, keşide tarihinden çok daha önce düzenlenmiştir. …’nin ifadesi durumu kanıtlar niteliktedir.

Tarafımızca çekleri tahsil etmek amacıyla … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası ile … tarihinde davalı … aleyhinde icra takibi başlatılmış olup … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası ile ihtiyati haciz talebinde bulunulmuştur. Tarafımızca davalı …’nün adresine ihtiyati hacze gidildiğinde davalının, alacaklıdan mal kaçırma kastıyla tüm malvarlığı değerlerini sattığı öğrenilmiştir.

İİK 277/1 maddesine göre, Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı iptal davası açabilir. Ek’te sunulmuş olan … tarihli  haciz tutanağı, İİK 105. Maddesine göre aciz vesikası hükmündedir. İş bu sebeple tasarrufun iptali davası şartı olan aciz vesikası bulunması şartı davamızda gerçekleşmiştir.

İİK 280/1. Maddesine göre malvarlığı borçlarına yetmeyen bir borçlunun, alacaklılarına zarar verme kastıyla yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işlemin diğer tarafınca bilindiği hallerde iptal edilebilir. Yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre, borçlunun alacaklıyı zarara sokmak kastı ile elden çıkardığı malların tamamını aynı kişiye satmış olması, bu malvarlığını alan kişinin de borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastını bildiğine açık emare teşkil etmektedir.

Ek’te sunulmuş olan Resmi Senetlerden de görüleceği üzere davalı …, … tarihinde … Mah.,… Pafta, … ada,… parselde adına kayıtlı … m2 büyüklüğündeki arsayı … isimli şahsa satmıştır.

DEVREDİLEN TAŞINMAZLAR;

Ayrıca, davalı yine 26/02/2016 tarihinde,

-… Köyü … parselde adına kayıtlı … Dubleks Meskeni,

-… Mah. … ada, … parselde adına kayıtlı … nolu meskenin 1/44 hissesini,

-… Mah. … ada, … parselde adına kayıtlı 1/25 arsa paylı Blok:A 3. Kat 8 nolu meskenin tamamını,

– … Mah. … ada, … parselde adına kayıtlı … çatı kat 12 nolu dubleks meskenin tamamını,

– … Mah. … ada, … parselde adına kayıtlı … dubleks meskenin tamamını … isimli şahsın vekili … aracılığıyla satmıştır.

Dava  gayrimenkuller, piyasa değerinin çok altında tutarlarla bahsi geçen alıcılara satılmıştır. Keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldığında bu husus görülecektir.

Ayrıca dava konusu gayrimenkullerin satışı tarafımızca başlatılan icra takibinden yalnızca 3 gün önce gerçekleştirilmiştir.

İş bu satışlarla ilgili “alacaklıyı zarara sokmak maksadıyla malvarlığını eksiltme” suçu sebebiyle … İcra Ceza Mahkemesi … E. Sayılı dosyası ile şikayette bulunulmuştur.

Davalı …’nün yapmış olduğu satışlardan sonra bu gayrimenkullerle ilgili işlem yapma yetkisini elinde bulundurduğuna dair gayrimenkulleri  satın alan kişilerden vekaletname alıp almadığının öğrenilmesi için … Noterleri’ne mahkemenizce müzekkere yazılmasını talepetmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER        : İİK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           :

– …’ye ait Kuşadası Polis Merkezi Amirliği’nin … Olay no’lu ifade tutanağı,

– …  Tapu Müdürlüğü … yevmiye no’lu … tarihli resmi tapu senedi,

– … Tapu Müdürlüğü … tarihli …’ya yapılan gayrimenkul satışını gösterir resmi tapu senedi,

– … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı icra takip dosyası,

– Keşif, Bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; yukarıda bilgileri verilmiş olan gayrimenkullerin satışının muvazaalı olması nedeniyle icra dosyasındaki tüm alacak miktarı kadar IIK 277. maddelerine göre İPTALİNE kötü niyetli üçüncü kişilere devrinin önlenmesi bakımından delil durumu nazara alınarak TEMİNATSIZ İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA karar verilmesini, vekalet ücreti ve dava masraflarının davalılardan tahsilini fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Tasarrufun iptali davası dilekçe örneği 2

TEDBİR TALEPLİDİR
ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALILAR         :

KONU                   : Tasarrufun iptali davası

DAVA DEĞERİ     : … TL (Fazlaya ilişkin hav ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkil …, borçlu … Tic. Ltd. Şti.’den olan alacağı için şirket aleyhine … İcra Dairesinin … esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmış ve takip kesinleşmiştir. Bu takip ile ilgili olarak … tarihinde borçlunun iş yerine hacze gidilmiş ve şirkete ait hiçbir menkul ve gayrimenkul mala rastlanmamıştır. Bu haciz tutanağı geçici aciz vesikası hükmündedir. İlgili haciz tutanağı ekte sunulmuştur.

2-) … Tic. Ltd. Şti.’nin borcunu ödememesi sonucu borçlunun … İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyası ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aleyhine başlatmış olduğu icra takibindeki alacağına haciz konmuştur. Ancak … İcra Müdürlüğünce dosyamız borçlusu … İnşaat firmasının, alacaklı olduğu … İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyasındaki alacağının tamamını üçüncü kişilere temlik ettiği cevabı verilmiştir.

3-) Yukarıda davalı olarak gösterilen ve … inşaat firmasından alacağı temlik alan üçüncü kişilerin gerçekte borçludan alacakları olmamasına rağmen borçlu şirket alacaklılarından mal kaçırma amacıyla bu yola başvurmuştur. Yapılan temlik muvazaalıdır. Yukarıda adı geçen davalılardan ikisi avukat olup borçlu şirketin avukatlara böylesi yüksek bir miktarda alacak temlik etmesi hayatın olağan akışına aykırıdır.

4-) Açıklanan nedenlerle borçlu tarafından alacaklıdan mal kaçırma amacıyla yapılan bu tasarrufun iptali için mahkemenize başvurma zorunluluğumuz doğmuştur. Ayrıca tedbiren dava sonuçlanıncaya kadar … İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyasına yatan paranın davalılara ödenmemesi hususunda dosyaya tedbir konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K. m. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 6100 S. K. m. 2

HUKUKİ DELİLLER           : … İcra Müdürlüğünün …esas sayılı dosyası, … İcra Dairesinin … esas sayılı dosyası, keşif, bilirkişi, tanık ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle davalılar arasında yapılan temlik işleminin iptaline, … İcra Müdürlüğünün … esas sayılı dosyasına, dosyaya yatan paranın davalılara ödenmemesi hususunda tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.                                                                  Davacı Vekili

Tasarrufun iptali davası

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın