TAKİBİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

TAKİBİN İPTALİ DAVASI

Takibin iptali davası nasıl açılır? Takibin iptali davası dilekçe örnekleri.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Dilekçe Örneği 1

    İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI        :

VEKİLİ          :

DAVALI         :

VEKİLİ          :

KONU             : Takibin iptaline karar verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Davalı … tarafından müvekkil … aleyhine toplam … TL bedelli iki adet bonoya dayalı olarak icra takibine girişilmiştir. Müvekkil …’in takip alacaklısı şahsa böylesi bir borcu bulunmamaktadır.

2-) Müvekkil … ile davalı … arasında düzenlenen borç senetleri … San. Ve Tic. LTD. Şti. arasında düzenlenen “zilyetliğin devir sözleşmesi” (EK–1) uyarınca hazırlanan teminat senetleridir. Söz konusu senetler taraflar arasında yapılan bu sözleşmeye karşılık olarak verilmiştir ve illetten mücerretlik özelliğini yitirmiştir. Sözü geçen sözleşmenin ekinde de senetleri takibe koyan kişinin senedin aslını teslim aldığı belirtilmiştir. Ticaret Hukuku hükümlerine dayalı senetlerin, teminat kaydı içerdiğinde, poliçe, bono veya çek olsun vasfını kaybettiği, geçerli olmadığı bilinmektedir. Ancak uygulamada teminat kaydı içermeyen bu tür senetler alınmaktadır. Bu durumun kanıtlanması halinde bu şekilde alınan senet, teminat senedi niteliğinde sayılmalıdır. (Yargıtay 9.HD. 2009/16744 E. 2009/15031 K., Yargıtay 9.HD. 2008/13255 E. 2008/10991 K.)

3-) Davalı … tarafından takibe konan senetler kambiyo senedi vasfında değildir. Şöyle ki; söz konusu bono üzerinde ödeme yeri gösterilmemiştir. Bununla birlikte bononun düzenlendiği yer ve düzenleyenin ad ve soyadı yanında da herhangi bir yer belirtilmemiştir. Bilindiği üzere düzenleyenin ad ve soyadı yanında da bir yer yazılı değilse unsur noksanlığı olduğundan senet bono sayılmaz. (Yargıtay 12. HD. 2009/8512 E. 2009/17352 K.) (Yargıtay HGK. 1996/12-590 E. 1996/650 K.) Davalı alacağını genel mahkemelerde talep etme hakkına sahipken söz konusu senetleri kambiyo vasfına sahipmiş gibi kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takibe koymuştur.

4-) Açıkladığımız bu nedenlerle, takip konusu bonoların üzerinde teminat için olduğuna dair bir kayıt olmamasına rağmen bonoların teminat amacıyla verilmiş olduğu açıktır. Ayrıca üzerinde ödeme yeri gösterilmediğinden senetler kambiyo vasfını yitirmiştir. İş bu sebeple Müvekkil … aleyhine başlatılan takibin iptal edilmesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 6762 S. K. m. 688, 689 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER           : İcra takip dosyası, sözleşme, bono ve diğer deliller.

NETİCE-İ TALEP               : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin aleyhine açılmış olan takibin iptaline, davalının asıl alacak üzerinden % 20 kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesine, takibin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Dilekçe Örneği 2

… … İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO              :

DAVACI                              

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

VEKİLİ                                :

KONU                                   : Takibin iptali istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR            :

1-) Müvekkilimiz borçlu aleyhine … …. İcra Müdürlüğü’nün … E. sayılı dosyası ile kambiyo senedine dayalı olarak davalı alacaklı tarafından icra takibi başlatılmıştır. Başlatılan ödeme emri neticesinde gönderilen ödeme emri ektedir. (EK-1)

2-) Ancak takibe konulan çek sahte bir çek olup müvekkilimiz gerçek çeki … tarihinde … Bankası … şubesine ödemiştir. İş bu çekin fotokopisini ekte sunuyoruz. Ayrıca çek bedelinin ödendiğine dair … tarihli banka dekontu ektedir. (EK2)

3-) Müvekkil aleyhine takibe konulan çek, müvekkilin çekinin kopyalanarak üzerindeki lehdar, keşide yeri ve bedelinin … TL olarak düzenlenmiş halidir. Yani sahte bir çektir. Her iki çek incelendiğinde çeklerin çek numaralarının, basım tarihlerinin vergi ve iban numaralarının aynı olduğu görülecektir. Müvekkilimiz kendisinin keşide etmiş olduğu … Tl bedelli çekin karşılığını ödemiştir. Daha sonradan kendisine böylesi bir icra takibi geldiğinde çekin kopyalandığını ve o şekilde kullanıldığını anlamış ve hemen suç duyurusunda bulunmuştur. Müvekkilin şikayetçi olduğu dosya … Cumhuriyet Başsavcılığının … soruşturma sayılı dosyasıdır.

4-) Tüm bu nedenlerle müvekkilimiz kendisinin keşide ettiği çekin bedelinin ödemiş olması, takibe konu edilen çekin sahte ve müvekkilin ıslak imzasını taşımayan kopya bir çek olması ve kambiyo vasfına haiz olmaması nedenleri ile … 7. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile başlatılan takibin iptaline karar verilmesini mahkemenizden talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 16, 170/A, 6100 S. K. m. 1

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) …. İcra Müdürlüğü’nün …E. sayılı dosyası

2-) Gerçek çekin fotokopisi ve çek bedelinin ödendiğine dair … tarihli banka dekontu

3-) … Cumhuriyet Savcılığının … soruşturma sayılı dosyası

4-) İmza sirküleri, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimiz aleyhine …. İcra Müdürlüğü’nün … E. sayılı dosyası ile başlatılmış olan takibin öncelikle teminatsız olarak veya mahkemece uygun görülecek bir teminat karşılığında durdurulmasına,   takibin iptaline, davalı aleyhine %20 den aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …

Davacı Vekili

Dilekçe Örneği 3

 Tedbir Taleplidir

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO   :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONU                       : İcra Takibinin İptali Talebidir.

AÇIKLAMALAR     :

1-) Davalı … tarafından müvekkil … Ltd. Şti aleyhinde Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla takip başlatılmıştır. Bu takibin dayanağı olan çek …LTD. ŞTİ. yetkilisi … tarafından kaybedilmiş ve akabinde …. Asliye Tic. Mahkemesinin … esas sayılı dosyası ile bu çekin iptali için dava açılmıştır. Bu dava devam ederken müvekkil aleyhine … tarafından icra takibi başlatılmıştır.

2-) Takibe konu çekin arka yüzü incelendiğinde ciro silsilesinin kopuk olduğu görülecektir. Çeki en son … isimli şahıs ciro etmiş ve … isimli şahıs çekin yan kısmına gelişigüzel ismini yazmış ve çeki takibe koymuştur. …’un çek üzerinde imzası da bulunmamaktadır. Çekin hamilinin kim olduğu anlaşılamamaktadır. …’un çeki takibe koymaya yetkisi bulunmamaktadır. Bu şahıslar hakkında Cumhuriyet savcılığına ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır.

3-) Yukarıda açıklanan nedenlerle …’un söz konusu çeki takibe koymaya yetkisi olmadığından … İcra Müd. … E. sayılı dosyası ile açılan takibin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : İİK, TTK, HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                          : … Bankası …. Şubesi’ne ait … Çek Nolu çek aslı, … …. İcra Müd. … E. sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizce resen nazara alınacak nedenlerle … …. İcra Müd. … E. sayılı dosyası ile açılan takibin iptaline, yargılama devam ederken takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Dilekçe Örneği 4

          TEDBİR TALEPLİDİR

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO     :

DAVACI/BORÇLU    :

VEKİLİ                       :

DAVALI/ALACAKLI  :

KONUSU                    : Takibin İptali İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR         :

1-) Davalı …bank A.Ş. müvekkil aleyhinde …. İcra Müdürlüğü … Esas sayılı dosyası ile Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takip başlatmıştır.

2-) Takibe konu çek incelendiğinde çek üzerinde tek bir imza bulunmaktadır. Ekte sunduğumuz ticaret sicil kayıtları incelendiğinde müvekkil … San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni, 10 yıl için müdür seçilen … ve … şirket ünvanı altında atacakları müşterek imzaları ile temsile yetkilidir. Şirket hakkındaki bu yetki ve şekil kuralı … tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır. (EK-1) Takibe konu çek ise … keşide tarihlidir. Bu nedenle üzerinde tek bir imza bulunan ve ekte fotokopisi sunulan takibe konu iş bu çek geçersizdir. (EK-2)

3-) İzah ettiğimiz sebeplerle … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası ile başlatılan takibin iptalini isteme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. 6762 S. K. 818 S. K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Ticaret sicil gazetesi kayıtları

2-) … İcra Müdürlüğü’nün .. esas sayılı dosyası

3-) …bank … Şubesine ait … TL bedelli … seri nolu çek.

4-) Banka Kayıtları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                      : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle:

  • Müvekkilim aleyhine Kambiyo senetlerine mahsus yolla … İcra Müdürlüğü’nün … esas sayılı dosyası üzerinden yürütülen icra takibinin iptaline,
  • Takibin tedbiren durdurulmasına
  • Davalı aleyhine alacağın %20 ından aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine,
  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

takibin iptali davası

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın