SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ KARARINA İTİRAZ

Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtiraz Konulu Diğer Dilekçe Örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

 … BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

… KAYMAKAMLIĞ’INA

KARAR NO                      :

KARAR TARİHİ               :

İTİRAZ EDEN                   :

VEKİLİ                              :

İTİRAZ KONUSU             : Soruşturma İzni Verilmesi Kararına İtirazımızdır. (soruşturma iznine itiraz)

İDDİA                                : Görevi Suiistimal

TEBLİĞ TARİHİ                : …

İTİRAZ OLUNAN KARAR: TC. … Kaymakamlığı İdare Kurulu’nun  tarih ve … Karar Sayılı Kararı.

AÇIKLAMALAR          :

…Kaymakamlığı İdare Kurulunun, … Mahallesi Muhtarı … hakkında soruşturma izni verilmesi yönündeki kararının usul ve yasaya aykırı olduğu kanısında olduğumuz için itirazımızı yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Şöyle ki

a) … Kaymakamlığı İdare Kurulu, … Mahallesi Muhtarı … hakkında yaptığı incelemede, bir kısım şahısları tarımsal faaliyeti yürütmediği halde sanki yürütüyormuş gibi göstererek sigortalılıklarının tesciline imkân tanıtmak suretiyle … … un Görevini Suiistimal Ettiği sonucuna ulaşmıştır.

b) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri açık olarak ihlal edilmiştir. Kanunun 6. maddesinin son fıkrasında “Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur.” İfadesi yer almaktadır. Tarafımıza tebliğ edilen 2011/8 karar sayılı kararda hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. Söz konusu kararda sadece iddia edilen fiilin gerçekleşmiş olduğunun anlaşıldığından bahsedilmektedir. Bu husus 4483 sayılı kanunun 6. maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Bununla birlikte İlçe Tarım Müdürlüğü’nün ön inceleme raporu sadece şüphelilerin soyut beyanlarına dayanmakta olup hiçbir maddi olguya dayanmamaktadır.

c) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun 7. maddesi açık bir şekilde İHLAL EDİLMİŞTİR. Kanunun 7. maddesine göre; “Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.

Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır.

Yetkili merci … Kaymakamlığı tarafından olayın öğrenilme tarihi karar da da belirtildiği üzere … tarihidir. Ancak kanun maddesindeki süreler yetkili mercice aşılarak, … tarihinde müvekkilim hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir. Kanunun 7. maddesindeki emredici hüküm açık ve net olarak ihlal edilmiştir.

EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE ÖN İNCELEME DÂHİL KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, BU SÜRELER İNCELEME YAPAN …KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN AŞILMIŞTIR.

4483 sayılı kanunun 7.maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde “Bu süre, zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.” İfadesi yer almaktadır. İnceleme yapan yetkili kaymakamlık hangi zorunlu halde ve hangi gerekçe ile bu süreyi uzattığını tarafımıza bildirmemiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün sadece şüpheli beyanına dayanarak verdiği rapor ve buna bağlı olarak verilen soruşturma izninde, kanunda belirtilen ek 15 günlük sürenin kullanılmasını gerektirecek elzem bir durumun söz konusu olmadığı açıktır. Soruşturma izni veren merci keyfi davranmıştır. Eğer süre ihlali olmadığı ve ek 15 günlük sürenin kullanıldığı iddiasında iseler, bu hususun gerekçeli olarak hangi zorunlu hal dolayısı ile uzatıldığı açıklanmalı ve bunun kabul edilebilirliği ve zorunlu hal olup olmadığı mahkeme tarafından inceleme konusu yapılmalıdır. Aksi halde KANUNUN EMREDİCİ HÜKMÜ İHLAL EDİLDİĞİNDEN BU HÜKMÜN İHLALİ … KAYMAKAMLIĞI’NIN MÜVEKKİLİM HAKKINDA VERDİĞİ SORUŞTURMA İZNİ KARARININ İPTALİNİ GEREKTİRİR. Aksi halde usule ve hukuka aykırı bir şekilde yasa maddeleri keyfi olarak çiğnenmiş ve ihlal edilmiş demektir.

HUKUKİ NEDENLER       : 4483 S. K. m. 6, 7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER          : İlgili soruşturma dosyası … Kaymakamlığı İdare Kurulu’nun … tarih ve … Karar sayılı Kararı ve sair delil

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve resen göz önüne alınacak sebeplerle … Kaymakamlığının … tarih ve … Karar sayılı Kararının itirazen kaldırılarak, soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verilmesini ve itirazımın kabulünü saygılarımla dilerim.

İTİRAZ EDEN VEKİLİ

Av.

Soruşturma iznine itiraz

Soruşturma izni yetkisi;

İlçede görevli memurlar ve kamu görevlileri hakkında kaymakam,

İlde ve merkez ilçede görevli memurlar ve kamu görevlileri hakkında vali,

Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum larda görev yapan memurlar kamu görevlileri hakkında ilin valisi,

Başbakanlık veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında o kuruluşun en üst idari amiri,

Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve kamu görevlileri hakkında bakan veya Başbakan

TBMM’de görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında TBMM Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında TBMM Başkanı,

Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; Büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,

İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,

Köy ve mahalle muhtarları ile diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında ilçelerde kaymakam, merkez ilçede vali,

Yokluklarında ise vekilleri tarafından bizzat kullanılır (4483 S. K. m. 3).

Soruşturma iznine itiraz dilekçe örneği 2

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın