MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası için dilekçe örneği

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR İSTEMLİDİR 

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI                   :

DAVA DEĞERİ         : … TL

KONU                      : İİK. m. 72 gereğince müvekkilimin borçlu olmadığının tespitine yönelik menfi tespit davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkil ile davalı, … Sitesinde bulunan 8 adet asansörün aralarında yaptıkları sözleşme doğrultusunda onarılması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Müvekkil ile davalı arasında yapılan sözleşmede hangi bloktaki asansörlere ne gibi onarımlar yapılacağı ayrıntılı şekilde belirlenmiştir. Söz konusu sözleşme ekte sunulmuştur. (EK-1)  

2-) Müvekkil bu iş karşılığı davalıya toplam bedelin % 20 si olan … TL yi peşin ödemiş, geri kalan … TL için ise Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait 8 adet bono vermiştir. Sözleşme uyarınca yüklenicinin işi 15 Haziran 2013 tarihinde bitirmiş olması gerekmektedir. Davalı asansörleri çalışır hale getirdikten sonra mühendislere kontrol ettirmek için müracaat yapılıp asansörlerin yeşil etiketleri alınacaktır.

3-) Yüklenici sözleşmede belirtilen işleri yapmamış ve asansörlere yeşil etiket alınamamıştır. Yüklenici işi yapmayacağını, asansörleri şu anki halleri ile teslim edeceğini belirtmiş ve elindeki senetleri üçüncü kişilere ciro etmiştir. Davalı şu an elinde bulundurduğu senetleri icra takibine koymayı planlamaktadır. Müvekkil borcunu inkar etmemektedir ancak sözleşme ile kararlaştırılan iş yapılmadığından ödeme yapmamıştır.

4-) Müvekkil tarafından davalı tarafa … 1. noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi gönderilmiştir. Bu ihtarname ekte sunulmuştur. (EK-2) Davalı tarafa göndermiş olduğumuz ihtarnamede işin bitirilmesi konusunda ek süre verilmiş olmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Davalı tarafından işin ne kadar kısmının yapıldığı veya yapılmaya başlanıp başlanmadığı bilgisi dahi verilmemektedir. Davalı taraf sözleşme uyarınca edimini yerine getirmediğinden müvekkil tarafından davalıya verilen senetler bedelsiz kalmıştır. Bu durum mahkemeniz tarafından yaptırılacak bilirkişi incelemesi ile açıklığa kavuşacaktır. Şekil şartları bakımından tam ve geçerli olan ve fakat yukarıda açıkladığımız nedenlerle bedelsiz kalmış olan söz konusu bonoların, karşı tarafça takibe konması konusunda haklı endişelerimiz vardır. Bu nedenle, hakkımızda herhangi bir takip açılmadan önce, işbu menfi tespit davasını açmak zorunluluğu doğmuştur.

5-) İİK’nun 72. maddeside “İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir” hükmü yer almaktadır. Kanunun bu maddesi uyarınca ivedi olarak ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 72.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Taraflar Arasında Yapılmış Bulunan Asansör Revizyon Sözleşmesi

2-) … 1. noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi

3-) Keşif Ve Bilirkişi İncelemesi, Tanık Beyanları, Yemin ve Her Türlü Yasal Delil

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ihtiyati tedbir kararı verilmesine, davalı tarafa elden teslim etmiş olduğumuz söz konusu senetlerin bedelsiz kaldığının tespiti ile davalıya borçlu olmadığımızın tespitine, avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten arz ve talep ederim.

EKLER         :

1-) Taraflar Arasında Yapılmış Bulunan Asansör Revizyon Sözleşmesi

2-) … 1. noterliğinin … yevmiye numaralı ihtarnamesi

3-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili            

İCRA TAKİBİNDEN ÖNCE AÇILAN MENFİ TESPİT DAVASI ;

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası na bakan mahkeme, talep halinde gösterilecek teminat karşılığında icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

Dava alacaklı lehine sonuçlanırsa ihtiyati tedbir kararı kalkar. Hükmün kesinleşmesi durumunda alacaklı ihtiyati tedbir nedeniyle alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını bu teminattan alır.

Dava borçlu lehine sonuçlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine içeriğine göre ve ayrıca hükme gerek kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir.

Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa borçlunun talebi üzerine borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın alacaklıdan tahsiline karar verilir.

Mahkemece takdir edilecek olan zarar miktarı haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın