KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİ İLE TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ – MAHKEME KARARI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

ÖNEMLİ NOT: Kamulaştırmasız el atma sebebi ile tazminat ve ecrimisil davalarında dava açmadan önce ilgili kuruma başvuru yapılması gerekip gerekmediği konusunda Yargıtay’ın farklı kararları vardır. Ancak mahkemeler genellikle dava açmadan önce kuruma başvurulması gerektiği kanaatini taşımaktadır. Bu sebeple dava açmadan önce kamulaştırmasız et atma işlemi yapmış olan kuruma yazılı başvuru yapılmasını ve başvuruya ilişkin evrak kayıt numarasının daha sonra mahkemeye sunulmak üzere saklanmasını tavsiye ederiz.

Kamulaştırmasız el atma Sebebi İle Tazminat Davası Dilekçe Örneği

 DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :

DAVALI                     : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. … MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                       : Kamulaştırmasız el atma Sebebi İle Tazminat ve Ecrimisil talebi.

DAVA DEĞERİ          : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile … TL

İZAHI                        :

Müvekkil … İli … İlçesi … Köyü … parselde bulunan … m2’lik taşınmazın tamamının malikidir.

Müvekkile ait söz konusu taşınmazın içinden davalı kuruma ait elektrik direği, kamulaştırma yapılmadan inşa edilerek, yüksek gerilim enerji nakil hattı geçirilmiştir.

Dava konusu taşınmaz şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre yolu ve D-400 karayolu ile bağlantılı, bir takım işletmelere yakın bir alanda kalmaktadır.

Dava konusu taşınmazın kamulaştırılması ve bedellerinin müvekkile ödenmesi konusunda herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır. Davalı tarafın inşa etmiş olduğu direk yeri davalıya ait taşınmazın içerisinde olup, inşa edilen bu direk alanının bedelini talep ediyoruz. Ayrıca direğin üzerinden enerji nakil hatları geçmekte olup dolayısı ile taşınmazın üzerinden de yüksek gerilim hatları geçmektedir. Taşınmazın tamamının elektrik hattı geçmeden önceki değeri ile geçtikten sonraki değeri arasında oluşan fark olan irtifak bedelini de talep etme gereği doğmuştur. Ayrıca davalının geriye dönük olarak on yıllık ecrimisil bedelini de müvekkile ödemesi gerekmektedir. Bu sebeple fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik ecrimisil bedeli olan … TL nin müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

Bu sebeple; müvekkil, maliki bulunduğu taşınmaza yasaya aykırı olarak el atması nedeni ile zarara uğramıştır. İş bu zararın tahsili amacıyla dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER            : 2942 S.K. M. 14, 16 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER               : Tapu Kaydı, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

– Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak şartı ile, direğin inşa edildiği alanın kamulaştırma bedeli ile taşınmazın tamamının elektrik hattı geçmeden önceki değeri ile geçtikten sonraki değer arasında oluşan fark olan irtifak bedeline karşılık el atma tarihinden itibaren … TL nin ve geriye dönük on yıllık ecrimisil bedeli için … TL nin yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,

– Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini sayın mahkemenizden arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Kamulaştırmasız el atma Sebebi İle Tazminat Davası Mahkeme Kararı

DAVA İLE İLGİLİ MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu … ilçesi, … Köyü, … parsel sayılı taşınmaz üzerinden 154 kV … TM- … TM Enerji iletim hakkının geçtiği, söz konusu hattın 1967 yılından önce tesis edildiği, 14/03/1967 tarihinde kesin kabulü yapılarak işletmeye alındığı anlaşılmıştır.

Mahkememizin … tarihli celsesinde davacı vekiline Kamulaştırma Yasasının değişik geçici 6. Maddesi gereğince idareye uzlaşma hususunda müracaatta bulunmak üzere süre verilmiş ancak uzlaşma müzakereleri olumlu sonuçlanmamıştır. Yine kurum tarafından yapılan kamulaştırma neticesinde tebligatlarının davacılara bizzat yapılmadığından kamulaştırma işleminin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Dava dosyası bilirkişi heyetine tevdi edilmiş, bilirkişi heyetince dava konusu taşınmazın kamulaştırma niteliği, geçirildiği alan ve taşınmazın yüz ölçümü, irtifak tesis edilen kısmın taşınmazdaki yerleri ve taşınmazın mevcut kullanım şekline irtifak hakkının etkisi gibi unsurlar göz önünde alınmış ve taşınmazın dava tarihi itibariyle 1 m2’lik değerinin … TL olarak tespit edilmiş, yine enerji nakil hattının inşaat, bakım, onarım ve değişim işlemlerinin taşınmazdaki tarımsal faaliyetleri kısıtlanması durumu taşınmazın yüz ölçümü, elektrik hattının geçtiği ve yerin toplam alandaki payının yaklaşık %35’ni oluşturduğunun ve taşınmazın tamamında 4,63 oranında değer kaybının meydana geldiğinin belirtildiği ve taşınmazın irtifak hakkı tesisi kamulaştırma bedelinin … TL olarak tespit edildiği anlaşılmış olup, usulüne uygun kamulaştırma yapılmadığı anlaşıldığından eldeki iş bu dava dosyası hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya uygun bulunmuştur.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın