İTİRAZIN KALDIRILMASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İtirazın Kaldırılması dilekçe örnekleri

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Dilekçe Örneği 1

(…) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO               :

İTİRAZIN

KESİN OLARAK

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI          :

VEKİLİ                               :

BORÇLU                            :

KONU                                :

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Borçlu …, hakkında … … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip dosyasıyla giriştiğimiz icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştur. Borçlu itirazında borca itiraz etmiştir.

2-) Borçlunun borca itirazı yerinde değildir. Takip konusu sözleşme borçluyla … arasında araba satışı gereği düzenlenmiş olup … iş bu alacağını … temlik etmiştir ve bu borç halen ödenmemiştir. Borçlu sadece borca itiraz etmiş, sözleşmedeki imzasına itiraz etmeyerek imzasını ikrar etmiştir.

3-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle takip hukuku yönünden geçerli bir ödeme belgesi sunamayan borçlunun itirazının kaldırılması istemiyle merciinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 68 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip Dosyası, … tarihli sözleşme ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kesin olarak kaldırılmasına, karşı tarafın %20 den aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına arz ve talep ederiz.

Davacı (Alacaklı) Vekili

Dilekçe Örneği 2

… İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

İCRA DOSYA NO              :

İTİRAZIN

KESİN OLARAK

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI          :

VEKİLİ                               :

BORÇLU                            :

KONU                                : İtirazın Kaldırılması

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Yukarıda belirtilen icra dosyasında, borçlu … … tarihli dilekçe ile borca itirazda bulunmuş, İcra müdürlüğü de icra takibinin durmasına karar vermiştir.

2-) Borçlu borca itirazda bulunmuş, fakat takip konusu çekteki imzaya itirazda bulunmamıştır. Borçlu taraf; imzaya itirazda bulunmadığından icra takip konusu çek; İİK 68 /A da belirtilen imzası ikrar edilmiş belgelerden sayılır.

3-) Takip konusu çek yasa gereği İmzası ikrar edilmiş belgelerden sayıldığından, itirazın kaldırılarak, icra takibinin devam etmesi için iş bu davanın mahkemenizde açılma gereği doğmuştur.

4-) Borçlunun yaptığı itiraz kötü niyetli, borcun tahsilinin engellenmesine yönelik olduğundan, karşı tarafın %20 den aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER      : 2004 S. K. m. 68 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER         : … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı takip Dosyası, … tarihli çek ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle ;

1-) Borçlu tarafın … İcra Müdürlüğünün … E sayılı dosyasında yapmış olduğu itirazın kaldırılarak  takibin devamına,

2-) Karşı tarafın %20 den aşağı olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine

3-) Yargılama gideri ve ücreti vekaletin karşı  tarafa yükletilmesine karar verilmesini  saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı (Alacaklı) Vekili

Dilekçe Örneği 3

… …  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZIN KESİN OLARAK

KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI                  :

VEKİLİ                                        :

BORÇLU                                     :

VEKİLİ                                        :

 ALACAK TUTARI                      : …TL

KONU                                         : İtirazın kesin olarak kaldırılması ve takibin devamı isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Borçlu hakkında … İcra Müdürlüğü’nün …/… sayılı takip dosyasıyla giriştiğimiz icra takibine itiraz edilerek takip durdurulmuştur. Borçlu İcra Müdürlüğü’nün yetkisine ve borca itiraz etmiştir.

2- Takibi yapan icra Dairesinin yetkisiz olduğu iddiası yerinde değildir zira takip açıldığı sırada borçlu … İcra Müdürlüğü’nün yetki alanındaki … şehri sınırları içinde ikamet etmektedir. Borçlunun takipten sonra şehirden taşınmış olması İcra Müdürlüğü’nün yetkisine etkili değildir.

3- Borçlunun borca itirazı da yerinde değildir. Takip konusu senet borçluyla müvekkilim alacaklı arasında kitap satım sözleşmesi gereği düzenlenmiş olup halen ödenmemiştir. Borçlu yetkiye ve borca itiraz etmiş, senetteki imzasına itiraz etmeyerek imzasını ikrar etmiştir.

4- Yukarıda açıkladığımız nedenlerle takip hukuku yönünden geçerli bir ödeme belgesi sunamayan borçlunun itirazının kaldırılması istemiyle merciinize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 68 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    :… İcra dairesinin …/…E sayılı takip Dosyası, …./…./…. tarihli sözleşme, senet aslı ve fotokopisi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle yapılan itirazın İcra ve İflas Kanunu gereğince kesin olarak kaldırılmasına, borçlu aleyhine % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin borçluya yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı (Alacaklı) Vekili

Dilekçe Örneği 4

       …..  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                       :

DAVALI                    :

ADRESİ                     :

KONU                        : İtirazın Kaldırılması ile Tahliyeye Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR         :

1-) Kiracı … …, mülkiyeti müvekkilimiz … …’ye ait olan …İli, …İlçesi, …Sokak adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi uyarınca oturmaktadır. (EK – 1)

2-) Kira süresinin …/…/… tarihinde dolmasından dolayı, kiracı … … aleyhine müvekkilimiz … … tarafından … İcra Müdürlüğünün …/…E. sayılı takip dosyası ile başlatılmış olan icra takip dosyasından kiracıya tahliye emri gönderilmiş ve kiracı … … söz konusu icra emrini …/…/… tarihinde tebellüğ ederek kanuni süresi içinde icra emrine itiraz etmiş ve bu itiraz sonucu takip durmuştur. (EK – 2)

3-) Kiracı … … itirazlarında kira süresinin dolmasından önce …/…/… tarihli sözleşme ile aynı şartlarla tekrar uzatıldığından bahsetmiş olsa da kiracının ileri sürmüş olduğu itirazları yerinde değildir. Zira, kiracıyla kira sözleşmesinin uzatılmasına yönelik herhangi bir sözleşme yapılmadığı gibi, zımni olarak da kira sözleşmesinin uzatılması konusunda herhangi bir irade beyanında bulunulmamıştır.Aksine kiracı …. Adresindeki evi boşaltması konusunda müvekkilimizce defalarca sözlü olarak uyarılmıştır. Bu son husus, mahkemenizin uygun görmesi halinde, tanık listesinde (EK 3) isimleri ve adresleri yazılı bulunan tanıklarımızın konuya ilişkin olarak verecekleri ifadelerle açıklığa kavuşacaktır.

4-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle İcra ve İflas Kanunu’nun 275. maddesi koşullarının oluşması nedeniyle kiracının itirazının kaldırılmasını sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 275

HUKUKİ DELİLLER                    : … İcra müdürlüğü …/…E. Sayılı takip dosyası, …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, tanık,bilirkişi incelemesi.

SONUÇ VE İSTEM                     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının kaldırılarak kiracının tahliyesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/…/…

EKLER         1 …./…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi

2– …İcra Müdürlüğünün … E. Sayılı icra takip dosyası

3– Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın