İTİRAZIN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

 

itirazın iptali dilekçesi

İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği 1

itirazın iptali davası

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE        

DAVACI                    : İsim  (T.C. No:) adres

VEKİLİ                      :

DAVALI                    : (T.C. No:)

VEKİLİ                      :

KONU                       :… TL. Tutarındaki Alacağa İlişkin Olarak Genel Haciz Yoluyla Yapılan Takibe Vaki İtirazın İptali İsteminden İbarettir. (itirazın iptali davası)

DAVA DEĞERİ         : Asıl alacak … TL (İcraya yatırılan harcın mahsup edilmesi talebi ile)

AÇIKLAMALAR   :

Davalı, … İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası ile aleyhine yürüttüğüm … tutarındaki icra takibi nedeniyle düzenlenen alacağa itiraz etmiştir. Borçlunun itirazı haksız olup, borçlu itirazında kötüniyetlidir.

Borçlunun bu itirazının aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı iptali gerekir.

1-) İtiraz dilekçesinde … icra müdürlüğünün yetkisine itiraz edilmiştir. Bu itiraz haksızdır. HUMK m. 10’da, sözleşmenin ifa edildiği veya davalı ya da vekilinin dava tarihinde orada bulunması kaydıyla, sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesinde dava açılabileceği belirtilmiştir. Yani alacak bir sözleşmeden kaynaklanıyorsa, HUMK m.10 a göre sözleşmenin yerine getirileceği icra dairesi yetkilidir. (Yargıtay HGK. 2005/19-63 E. 2005/61 K.) Bu sebeple yetkiye ilişkin itiraz yersizdir. Takip yetkili icra müdürlüğünde açılmıştır.

2-) Borçlunun usule ilişkin itirazlarını da kabul etmiyoruz. Ödeme emri ile birlikte gönderilmesi gereken evrak ve belgelerin gönderilmediği ileri sürülmüştür. Gönderilen ödeme emrinin ekinde taraflarca karşılıklı kabul edilen ve imzalanan teklif mektubu bulunmaktadır. Ayrıca itiraz dilekçesinde sözleşmede yazılı işten çok daha fazla para ödendiğinin ileri sürülmüş olması da ödeme emri ile birlikte sözleşmenin de gönderildiğine kanıt oluşturmaktadır. Söz konusu belgeler icra dosyasında da mevcuttur.

3-) Taraflar arasında yapılan sözleşme … tarafından imzalanmıştır. Ancak Borçlular arasında düzenlenen vekâletnameye göre vekâletnamede belirtilen gayrimenkul ile ilgili olarak … dilediği zaman, dilediği şekil ve koşullarla her nevi inşaatlar yaptırmaya ve her türlü sözleşmeleri akdetmeye yetkili kılınmıştır. (EK-1) İşbu nedenle davalı tarafın borcu bulunmadığı ve sözleşmenin hukuka aykırı olduğu şeklindeki beyanları gerçeği yansıtmamaktadır.

4-) Borçlar Kanunu’na göre; bir kimse yetkisi olmadığı halde diğer bir kişi adına sözleşme yaptığı takdirde, bu kişi sözleşmeye icazet vermedikçe, alacaklı veya borçlu olamaz. Ancak sonradan icazet verilirse temsilcinin daha önce yapmış olduğu işlemler geçerlilik kazanır ve geriye yürür. Bu konu ile ilgili Yargıtay kararı ektedir.

(Yargıtay 15.H.D. 1979/62 E. 1979/995K.) (EK-2)

Taraflar arasında sözleşme olmadığını ve …’ın vekâlet yetkisinin bulunmadığını kabul anlamına gelmemekle birlikte yapılan işe para ödenmiş olması bile yapılan sözleşmeye icazet verildiği anlamına gelir. Kaldı ki taraflar arasındaki yazılı sözleşme ödeme emri ile birlikte gönderilmiştir.

5-) Müvekkilim … tarafından sözleşmede kararlaştırılan işlerin tamamı bitirilmiş ve karşılığında kendisine hiçbir ödeme yapılmamıştır. Sözleşmede yazılı işten çok daha fazla para ödendiği ileri sürülmesine rağmen paranın kime ödendiği belirtilmemiş ve bu ödemelere ait makbuz veya dekont da gösterilmemiştir. Bilindiği üzere 4721 Sayılı Medeni Kanun’un 6. maddesine göre “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Bu sebeple yapılan ödemenin kime yapıldığı ve varsa ödemeye ilişkin belgelerin gösterilmesi gerekir. Ayrıca davalı tarafça beyan edilen ve edilecek olan hususlar bakımından HUMK. m. 202’de belirtilen iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı kuralının dikkate alınması gerekmektedir. Zira işin yapılmadığı ve paranın ödendiği ileri sürülmüştür.

6-) Davalının beyanlarındaki çelişkiler davacının borca itirazında kötüniyetli olduğunu göstermektedir. Zira önce sözleşme ve borç bulunmadığı ileri sürülmüş daha sonra ise sözleşmede yapılan işten daha fazla para ödendiği dile getirilmiştir. Ayrıca inşaat işinin yarısının yapıldığı ve süresinde teslim edilmediği ileri sürülüp sonra da sözleşmenin hiç yapılmadığı beyan edilmiştir. Yapılan ödemelere dair de hiçbir kanıt veya belge de gösterilmemiştir. Tüm bu çelişkiler davalının borca itirazında kötüniyetli oluğunu kanıtlar niteliktedir.

Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                 : 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : İcra takip dosyasındaki belgeler, vekâletname sureti, sözleşmeler ve diğer deliller.

NETİCE-İ TALEP                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, borçlunun icra takibine yaptığı itirazının iptaline, takibin …. icra müdürlüğünün … E. sayılı dosyası üzerinden devamına, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla borçlunun takip konusu … TL borcu takip dosyasında belirtilen … TL işlemiş yasal faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sinden az olmamak üzere tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …

Davacı Vekili

Av. …

 

itirazın İptali Davası Dilekçe Örneği 2

 

… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

İCRA DOSYA NO   :

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :

KONU                       : Davalının borca itirazının iptaline ve takibin devamına karar verilmesi talebinden ibarettir. (itirazın iptali davası)

DAVA DEĞERİ      : … Asıl alacak (İcraya yatırılan harcın mahsup edilmesi talebi ile)

AÇIKLAMALAR   :

Davalı, …. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı dosyası ile aleyhine yürüttüğüm ilamsız icra takibinde borca itiraz etmiş ve takibin durdurulmasını istemiştir.  Borçlunun itirazları haksız olup, borçlu itirazında kötü niyetlidir.

Borçlunun bu itirazının aşağıda belirttiğim nedenlerden dolayı iptali gerekir.

1-) Borçlunun yetki itirazları yerinde değildir. Söz konusu alacak bir para borcudur. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun “İfa yeri” başlıklı 89. maddesine göre “para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilir.” İcra ve iflas kanununun yetkiye dair hükümlerinde de takibin Mersin’de açılmasını gerektirecek bir hüküm bulunmamaktadır.

2-) Davalı, dilekçe ekinde sunduğumuz ve icra takip dosyasına da sunduğumuz faturalardan dolayı borçlu bulunmaktadır. Davalı, itirazında söz konusu alacağın likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden bahisle borca itiraz etmiştir. Ancak ekte sunulan faturalar ile ilgili herhangi bir açıklama getirmemiş ve ödeme belgesi de sunmamıştır. Takibe konu faturalar ekte sunulmuştur. Davalı, müvekkile cari hesap özetinde belirtilen faturalardan dolayı borçludur.

Sözünü ettiğimiz nedenlerle davalı borçlunun itirazının iptalini sağlamak için mahkemenize başvurarak iş bu itirazın iptali davası nı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 6098 S.K., 2004 S. K. m. 67 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                                      :

  • İcra takip dosyasındaki belgeler,
  • Faturalar,
  • Ticari defterler,
  • Bilirkişi

ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                          : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

  • Borçlunun borca ve icra takibine yaptığı itirazının iptaline,
  • Takibin Adana …. İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası üzerinden devamına,
  • Borçlunun takip konusu borcu işlemiş ticari faiziyle ödemeye ve takip konusu alacağın % 20’sindan az olmamak üzere tazminata mahkûm edilmesine,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …

Davacı Vekili

 

İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği 3

 

… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :

DAVALI                   :

KONUSU                 : Davalının borca itirazının iptaline ve takibin devamına karar verilmesi talebinden ibarettir. (itirazın iptali davası)

DAVA DEĞERİ        : … Asıl alacak (İcraya yatırılan harcın mahsup edilmesi talebi ile)

AÇIKLAMALAR      :

1-) Davalı aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası ile yürüttüğümüz icra takibine davalı tarafça itiraz edilmiştir. Davalı itirazında, alacaklıya … TL cari borcu bulunduğunu ve bunun dışında fatura alacağı olan … TL meblağ ile işlemiş faizi kabul etmediklerini beyan etmiştir.

2-) Borçlunun itirazlarının iptali gerekmektedir. Alacaklı … Ltd. Şti. borçlu … Ltd. Şti.’ne irsaliyeli faturaları ekte sunulan hazır betonları vermiş ancak alacağını alamamıştır. Davalı itiraz ettiği meblağı ödediğine dair herhangi bir belge sunmamıştır. Davalıya gönderilen mallara ait irsaliyeli faturalardan malın davalıya satılıp teslim edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca davacı ve davalının ticari defterleri incelendiğinde de malların satış ve teslim tarihleri görülecektir. Davalı taraf ödeme yaptığını iddia etmesine rağmen bu ödemeye dair herhangi bir belge sunmamıştır.

3-) Davalı … Ltd. Şti. yaptığı itirazında, kendilerinin temerrüde düşürülmediğinden ve faturada bahsi geçen tarihin vade tarihi değil tanzim tarihi olmasından ötürü faiz talep edilemeyeceğini belirtmiştir. Söz konusu faturalar irsaliyeli faturadır. Faizin başlama zamanı satılanın alıcıya fiilen veya hükmen teslimi tarihinde muaccel bulunduğuna göre, satış bedeline muacceliyet gününden başlayarak faiz yürütülebilir. Söz konusu faturalara ait düzenleme ve sevk tarihlerinden sonra davalı tarafından irsaliyeli faturalara itiraz edilmemiştir. Bu durumda müvekkil edimini ifa etmiş sayılmakta ve alacağı muaccel hale gelmiş bulunmaktadır. İş bu nedenle talep edilen faiz hukuka uygundur.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına ve %20 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 818 S. K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) Satılan mallara ait irsaliye faturalar

2-) Davalı ve davacıya ait ticari defterler

3-) Bilirkişi

Ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle:

  • Davamızın KABULÜNE, davalının itirazının iptaline ve takibin devamına,
  • Davalı aleyhine alacağın %20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …

Davalı Vekili

(itirazın iptali davası)

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın