İHTİYATİ HACİZ

İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İhtiyati haciz Şartları

Vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, alacağı rehinle temin edilmemiş ise borçlunun elinde bulunan ya da üçüncü kişide olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir.

Henüz vadesi gelmemiş borçtan dolayı sadece aşağıda sayılan durumlarda ihtiyati haciz istenebilir:

1 – Borçlunun belirli bir yerleşim yeri yoksa;

2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya ya da kaçmaya hazırlanır veya kaçar ya da bu amaçla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa;

Alacaklının haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermesi şarttır.

Mahkeme iki tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.

İhtiyati haciz talebinin reddi durumunda alacaklı istinaf yoluna başvurabilir.

Teminat

İhtiyati haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü kişilerin haciz yüzünden uğrayacakları bütün zararlardan sorumludur.  Bu sebeple HMK’nın 96. maddesinde belirtilen teminatı vermeye mecburdur.

Ancak alacak bir ilama dayanıyor ise teminat aranmaz.

Alacak ilam niteliğinde bir vesikaya dayanıyor ise mahkeme teminata gerek olup olmadığını takdir eder.

İhtiyati haciz kararının icrası:

Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi durumda ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.

Haciz işlemi yapan memur bir tutanak düzenler. Bu tutanakta haczolunan eşyalar ve kıymetleri gösterilir ve hemen icra dairesine verilir.

İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmayan alacaklı ve borçluya ve gerekirse üçüncü kişiye tebliğ eder.

Borçlu tarafından gösterilecek teminat:

Haczedilen mallar istenildiği zaman para veya ayın olarak verilmek ve bu hususu temin için malların kıymetleri depo edilmek veya icra memuru tarafından kabul edilecek hisse senedi ve tahviller veya taşınır ve taşınmaz rehin veya geçerli bir banka kefaleti gösterilmek şartıyla borçluya ve mal üçüncü kişi elinde haciz edilmişse bir taahhüt senedi alınarak bu kişiye bırakılabilir. İstenilecek teminat her durumda borç ve masraf tutarını geçemez.

İhtiyati haciz kararına itiraz ve temyiz:

Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; 7 gün içinde mahkemeye müracaat ederek itiraz edebilir.

Menfaati ihlal edilmiş olan üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir.

İtiraz eden kişinin, dilekçesine dayanak ettiği bütün belgeleri eklemesi gerekir. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı geçerli görürse kararını değiştirebilir ya da kaldırabilir. Duruşmaya iki taraf da gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir. İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf kanun yoluna başvuru yapılması, ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmaz.

İhtiyati haczin kaldırılması:

Borçlu, teminat göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için kesin bir ispat aranmamakta ise de, özellikle hukuki bir işlem söz konusu olduğunda, alacağın varlığının ve muaccel olduğunun yazılı bir belgeye veya belgeler zincirine dayanması tercih edilmesi gereken bir seçenektir. (19. HD. 2008/4717 E. 2008/6504 K.; 19. HD. 2011/14414 E. 2011/15800 K.)

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın