İHTİYATİ HACİZ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

İhtiyati haciz ile ilgili detaylı açıklamalara BURADAN ulaşabilirsiniz.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İhtiyati Haciz İstemi Dilekçe Örneği 1 

…ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                   :

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

 (ALACAKLI)                                  :

VEKİLİ                                            :

KARŞI TARAF (BORÇLU)             :

VEKİLİ                                           :

KONU                                           : İhtiyati Haciz İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) …. İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası üzerinden devam eden icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmiştir. Mahkemenizde devam eden itirazın iptali davasında delil olarak sunduğumuz, sözleşme, teklif mektubu, ek sözleşme, tapu senedi ve …’a verilmiş vekaletnameye karşı davalı taraf hiçbir delil sunmamıştır. Davalı ödeme yapıldığını iddia etmiş olmasına rağmen yine mahkemece verilmiş bulunan kesin süre içerisinde ödemeye dair hiçbir belge sunmamıştır.

2-) Davalı her ne kadar ödeme emrinde “asıl alacak üzerinden bakiye alacak” ibaresinin geçtiğini ve bunun davalı tarafça ödeme yapıldığı anlamına geldiğini iddia etse de açmış bulunduğumuz itirazın iptali davasından da anlaşılacağı üzere dava ve icra takibi “fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile” açılmış bulunmaktadır.

3-) Davalı tarafça işin %30 unun yapıldığı kabul edilmektedir. Yani alacağın en azından … TL lik kısmı üzerinde ihtilaf bulunmamaktadır. Davalı tarafça yapılan ödemeye ilişkin mahkemece verilen kesin süre içerisinde hiçbir belge de sunulmamıştır. Borçlunun, böyle bir borç olmadığını ve yapılan işten daha fazla para ödendiğini beyan etmesinden bu itirazının kötüniyetli olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

4-) Borçlu mal kaçırma gayesi içinde hareket etmektedir. Borçlu, kendisine karşı icra takibine geçileceğini bildiği için, kendisine ait, … Köyü. … Ada … parsel numaralı gayrimenkulü … tarihinde … San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne devretmiştir.

5-) Açıklanan nedenlerle borçlunun… TL tutarında taşınır ve taşınmaz malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : BK., İİK., TK. ve İlgili yasal mevzuat.

DELİLLER                          : … İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası, sözleşme ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP               :

Bahsedilen nedenlerle; FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ALACAĞIN … TL LİK KISMI İÇİN, borçlu …’in mal ve gayrimenkullerinin, 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi ve muhafazası için teminatsız olarak, kabul edilmemesi halinde mahkemece uygun görülecek teminat karşılığında tarafımıza ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ederiz.

İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili

İhtiyati Haciz İstemi Dilekçe Örneği 2 

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO              :

DAVACI                   :

VEKİLİ                      :

DAVALI:                   :

VEKİLİ                      :

KONU                      : İhtiyati Haciz İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR       :

Mahkemenizin … tarihli duruşmasında, davacı tarafın alacağının dayanağı olan faturanın … TL olduğuna, alacak miktarının bu miktar yönünden taraflar arasında çekişmesiz olduğuna karar verilmiştir.

Borçlu mal kaçırma gayesi içinde hareket etmektedir. Haricen yaptığımız araştırmalara göre borçlu, kendisine karşı icra takibine geçileceğini bildiği için, mallarını elinden çıkarmaktadır. İİK. 257. maddesi, alacaklıdan mal kaçırma gayesi ile hareket eden borçlu aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilebileceğinden bahsetmektedir. Açıklanan nedenlerle üzerinde ihtilaf bulunmayan … TL üzerinden borçlunun, borca yeter tutarda, taşınır ve taşınmaz malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER        : BK., İİK., TK., İlgili yasal mevzuat.

NETİCE-İ TALEP             : Yukarıda bahsedilen nedenlerle;

Borçlu … Ltd Şti.’nin borca yeter … TL miktarda menkul ve gayrimenkullerinin 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi ve muhafazası için, teminatsız olarak, kabul edilmediği halde mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığında tarafımıza ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ederiz. …

İhtiyati Haciz İsteyen Alacaklı Vekili

İhtiyati Haciz İstemi Dilekçe Örneği 3

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                         :

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN ALACAKLI           :

VEKİLİ                                :

BORÇLU                             :

VEKİLİ                                :

D.KONUSU                         : İİK.257. Maddesi Gereği İhtiyati Haciz İstemi hk.

BORÇ TUTARI                    :

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Davalı … San. Tic. Ltd. Şti., … 400 yataklı devlet hastanesi işini üstlenmiş ve bu işin çelik asma tavan kısmını müvekkile yaptırmıştır. Davalı tarafından … tarihinden bu yana ödenmeyen … TL bakiye borç bulunmaktadır.

2-) Borçlu … firması, dosyaya sunduğu …’a ait hak ediş raporlarında … TL iade faturası olduğunu beyan etmiştir. Yapılan bilirkişi incelemesinde söz konusu … TL’nin davacı kayıtlarda yer almadığı davacının … TL alacağının olduğu tespit edilmiştir. Davalı tarafından sunulan hak ediş raporlarına göre davalının ödediğini iddia ettiği bedel her halde davalının borçlu olduğu bedelden daha azdır. Daha önce asıl alacak üzerinden talep ettiğimiz ihtiyati haciz talebi, bu alacağın ihtilaflı olması ve alacağın varlığının yargılamayı gerektirmesi gerekçesi ile reddedilmiş idi. … TL alacak bedelinden söz konusu … TL’lik iade faturaları çıkarıldığında geriye kalan … TL lik bedel üzerinde ihtilaf bulunmamaktadır.

3-) Davalı … Firmasının sunduğu hak ediş raporlarını delil olarak kabul etmemekle birlikte, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik varlığı üzerinde ihtilaf bulunmayan … TL üzerinden ihtiyati haciz talep ediyoruz. İİK. 257. maddesi, alacaklıdan mal kaçırma gayesi ile hareket eden borçlu aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilebileceğinden bahsetmektedir. Açıklanan nedenlerle borçlunun, borca yeter tutarda, taşınır ve taşınmaz malları ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : BK., İİK., TK., İlgili yasal mevzuat.

DELİLLER              : … San. Tic. Ltd. Şti.’ne ve …’a ait … – … – … dönemleri Ba ve Bs formları, her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP             : Bahsedilen nedenlerle;

Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, borçlu … Ltd. Şti.’nin borca yeter … TL miktarda menkul ve gayrimenkullerinin 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi ve muhafazası için mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılında tarafımıza ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ederiz. …

İhtiyati Haciz İsteyen Alacaklı Vekili

İhtiyati Haciz İstemi Dilekçe Örneği 4

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                         :

İHTİYATİ HACİZ

İSTEYEN ALACAKLI          :

VEKİLİ                                :

BORÇLU                             :

VEKİLİ                                :

D.KONUSU                         : İİK.257. Maddesi Gereği İhtiyati Haciz İstemi hk.

BORÇ TUTARI                    :

AÇIKLAMALAR            :

1-) Müvekkil, … ilinde, … Tic. ticari unvanı altında faaliyet gösteren bir firmadır. Davalı şirket ile … yılı içerisinde bir takım inşaat malzemelerinin alım satımı konusunda anlaşmışlardır. Sözleşmeye    konusu malları müvekkil eksiksiz olarak göndermesine rağmen davalı tarafça bu mallara ait fatura bedelleri ödenmemiştir.

2-) Müvekkil, davalı şirket yetkilisi ile müteaddit defalar şifahi olarak bu bedelin ödenmesi için görüşmüşse de davalı şirket ödeme yapmaya yanaşmamıştır. Ekteki faturalardan da anlaşılacağı gibi, müvekkilin borçludan … TL alacağı vardır.

3-) Borçlunun şu an için müvekkilimizin alacağını karşılamaya yetecek miktarda malı ve alacağı bulunmaktadır. Borçlu borcunu bu vakte kadar ödememiştir ve müvekkilin borçluyla yaptığı görüşmeler neticesinde de borcu ödeyeceklerine dair bir belirtiye rastlanmamıştır. Haricen yaptığımız araştırmalara göre borçlunun, mallarını gizleme ve kaçırma hazırlığı içinde olduğu öğrenilmiştir.

4-) Müvekkilin, gönderdiği mallarla ilgili faturaları ve irsaliyeleri mevcuttur. Dosya ekinde bütün faturalar ve irsaliyeleri sunulmuştur. (EK-1) Yargıtay’ın ekte sunulan 19. HD. 20.10.2005 T. 2005/7605 E. 2005/10469 K. sayılı ilamında, fatura konusu malların alıcıya teslim edilmesi halinde ihtiyati haciz kararı verilebileceği öngörülmüştür. (EK-2)

5-) Alacak konusu, faturaya dayandığı için ödeme yeri müvekkilin ikametgâhıdır. Dolayısıyla … mahkemeleri yetkilidir. Bu hususla ilgili Yargıtay kararları da dosya ekinde sunulmuştur. (13. HD. 2009/14516 E. 2010/5712 K., 19.HD 2009/11392 E. 2010/1562 K.) (EK-3)

6-) Borçlu … San. Ve Tic. Ltd. Şti. Mal kaçırma gayesi içerisindedir. 2004 sayılı İİK.’nun 257. maddesinde, alacaklıdan mal kaçırma gayesi ile hareket eden borçlu aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilebileceğinden bahsedilmektedir. Davalı – borçludan faiz ve masraflar hariç … TL alacağımız mevcuttur. Açıklanan nedenlerle FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA şimdilik alacağın … TL lik kısmı için ihtiyati haciz talep etmek zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : BK., İİK., TK. ve İlgili yasal mevzuat.

DELİLLER                  : Faturalar, İrsaliyeler ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP      :

Bahsedilen nedenlerle; FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA, alacağın … TL lik kısmı için, Borçlu … San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin mal ve gayrimenkullerinin, 3. kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi ve muhafazası için, mahkemece uygun görülecek teminat karşılığında tarafımıza ihtiyati haciz kararı verilmesini talep ederiz.

İhtiyati haciz talep eden alacaklı vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın