İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 97. MADDESİNE GÖRE İSTİHKAK DAVASI

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DETAYLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

IIK 99. Maddesine göre açılan istihkak davası dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

İstahkak davası dilekçe örneği

Üçuncü kişinin istihkak iddiasının reddi istemi 

 

… NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO               :

DAVACI /3. KİŞİ                :

VEKİLİ                                :

DAVALI/ALACAKLI           :

DAVALI/BORÇLU              :

DAVA DEĞERİ                   : … TL

KONU                                 : Alacaklının haczettirmiş olduğu ve mülkiyeti müvekkilime ait olan trafo üzerindeki haczin kaldırılmasına yönelik istihkak davasıdır.

AÇIKLAMALAR           :

1-) Alacaklı …’ın talebi ile müvekkil … Tic. Ltd. Şti. aleyhine … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayısı dosyası üzerinden icra işlemi başlatılmış ve … Tic. Ltd. Şti.’ne ait işyerinde haciz işlemi uygulanmıştır.

2-) Alacaklının talebi ile … TL değer biçilen ve markası belli olmayan 400 Kw’lık trafo İİK.’nun 97/a maddesine göre haczedilmiştir. Bu trafo … Organize Sanayi Bölgesine ait bir trafodur. Bu Trafoyu …m San. Tic. Ltd. Şti., … Otomotiv’e satmıştır. Bu satışa ait fatura ekte sunulmuştur. Bununla birlikte … San. Tic. Ltd. Şti. kendi aboneliğini trafodan kaldırmamış olup elektrik faturası da … adına gelmektedir. Söz konusu trafoya ait fatura ve … tarihli elektrik faturası icra dosyasına konulmuştur. (Bu faturaların fotokopileri ekte sunulmuştur)

3-) Haciz işlemi uygulanan trafonun … Tic. Ltd. Şti. ile hiçbir ilgisi yoktur. Dosya ekinde sunulan faturalardan anlaşılacağı üzere trafo … Organize Sanayi Bölgesine ait olup trafoyu … Otomotiv kullanmaktadır. Elektrik faturası ise … San. Tic. Ltd. Şti. adına gelmektedir. İş bu nedenlerle trafo üzerindeki haczin kalkması gerekmektedir. Muhafaza işleminin gerçekleşmesi, müvekkilin işlerini aksatacağından malın muhafaza altına alınmaması için gerekirse malın değeri kadar teminat karşılığında tedbir konulmasını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur. İş bu nedenle trafo üzerindeki haczin kaldırılması ve trafonun muhafaza altına alınmaması için tedbir kararı verilmesini talep ediyoruz

HUKUKİ SEBEPLER       : İİK. m.99, 97, 97/A ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                          :

1-) … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası,

2-) Trafoya ait fatura ve elektrik faturası

      Ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP             : Yukarıda detaylı olarak izah edilen ve mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak kaydıyla;

Haklı ve mesnetli istihkak davamızın KABULÜ ile haczin İİK.97/a maddesine göre yapılmış sayılmasına karar verilen, (aşağıda listesi verilmiş ve haciz tutanağında listeli)

– 1 Adet markası belli olmayan 400Kw’lık trafo (… TL)

Malın mülkiyetinin müvekkilime ait olduğuna, malın muhafaza altına alınmaması için tedbir konulmasına, yargılama giderleri ile Avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.  …

Davacı Vekili

 

… NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO              :

İSTİHKAK İDDİASINDA

BULUNAN/DAVACI          :

VEKİLİ                                :

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                      :

VEKİLLERİ                         :

KONU                               : İstihkak Davası

DAVA DEĞERİ                  : … TL (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR          :

1-) Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyadan … tarihinde … 1. İcra Müd. … talimat sayılı dosyası ile yapılan haciz esnasında borçlu … Ltd. Şti.’nin yakınında bulunan … Tic Ltd. Şti.’ne ait olan mallar haczedilmiştir. Haciz işlemi sırasında haciz tutanağında belirtilen 1. ve 2. sırada bulunan menkul mallar … Tic Ltd. Şti. tarafından fatura ve sahiplik belgesi sunulduğundan dolayı,  İİK.nun 99. maddesine göre haczedilmiş diğer mallar ise İİK. M.97 ye göre haczedilmiştir. (Haciz tutanağı ekte sunulmuştur) (EK-1)

2-) Alacaklı … Tic. Ltd. Şti. tarafından, yukarıda esas numarası belirtilen dosyadan, haciz tutanağında 1. ve 2. sırada gösterilen ve 99. maddeye göre haczedilen malların İİK 97/a maddesine göre yapılmış sayılmasına karar verilmesi dileği ile dava açılmış ve bu dava sonucunda mahkemece, haciz tutanağındaki 1. ve 2. sıradaki malların İİK’nun 97. maddesine göre yapılmış sayılmasına karar verilmiştir. (Mahkeme kararı ekte sunulmuştur.) (EK-2) İş bu nedenle 7 gün içinde bu mallar hakkında istihkak davası açma zorunluluğumuz doğmuştur.

3-) Haciz tutanağında yazılı mallardan 1. ve 2. sırada yer alan Ajan marka CNC Plazma Kesme Makinesi ve 28 mt. Künviyorlu Toz Boya Fırını, müvekkil … Tic. Ltd. Şti’ye aittir. Bu mallara ait faturalar ekte sunulmuştur. (EK-3) Alacaklı tarafından haciz yapılmış bulunan yer müvekkil şirkete aittir. Müvekkile ait tapu senedi fotokopileri ekte sunulmuştur. (EK-4) Dolayısıyla hacze konu menkul mallar da müvekkile aittir. İki şirket arasındaki fiziki mekan yakınlığı ileri sürülerek … Tic Ltd. Şti.’ne haciz işlemi uygulanmıştır. Ancak iki fabrika arasında bağlantı olmayıp sadece fabrikaların girişlerine giden yol aynı köprüden geçmektedir. Fabrikaların giriş yerlerinin aynı yerden olmasının sebebi o bölgede bulunan bataklığa kurulu köprüdür. O bölgede bulunan her fabrika için ayrı ayrı köprüler kurulması çok masraflı olduğundan zamanında tek bir köprüyle o bölgede bulunan tüm fabrikaların girişi sağlanmıştır. Fabrikaların sadece ana girişi aynı köprüden geçmektedir. Her fabrika birbirinden duvarlarla ayrılmış o bölgede tabiri caiz ise küçük bir sanayi sitesi kurulmuştur.

4-)

Ekte sunduğumuz fotoğraflarda görüldüğü üzere (EK-5) ana yol ve fabrikaya giden yol arasında bataklık bulunmaktadır. Bu bataklık üzerinde fabrikalara giden köprü yer almaktadır. Her iki fabrikaya giden yolun bu köprüden geçmesi mecburidir. Bu ana girişten sonra, her fabrikaya giden tali yol ve her fabrikanın ayrı giriş kapısı olduğu görülmektedir. Borçlu ile müvekkil şirkete ait fabrikaları birbirinden ayıran duvarlar da fotoğraflarda açık bir şekilde görülmektedir. Bu fotoğraflardan açıkça anlaşılacağı üzere müvekkil şirket ile borçlu şirket birbirinden tamamen bağımsızdır. Bölgede çok sayıda işyeri vardır. İştigal alanları birbirinden farklıdır. Aralarındaki tek bağ aynı köprüden geçiyor olmalarıdır. Her şirketin kendisine ayrı ayrı köprü yaptırması çok pahalıya mal olduğundan böyle bir ortak giriş yapmayı tercih etmişlerdir.

5-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle haczedilen mallar müvekkil şirkete aittir. Zira bu mallar çok yüksek tonajlı ve yerinden çıkarılıp başka bir yere götürülmesi oldukça masraflıdır. Borçlu şirketin mal kaçırmak amacıyla bu malları başka bir yere taşıdığının düşünülmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Zira bahsi geçen makine 28 metre uzunluğunda ve yerin 2,5 metre derinliğine yerleştirilmiş olup makine yerleştirildikten sonra binanın çatısı yerleştirilmiştir. Ayrıca müvekkil şirketin vergi dairesine verdiği vergi beyannamesinden haczedilen bu malların … Tic Ltd. Şti.’nin demirbaşları olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Ekte sunduğumuz müvekkil şirkete ait tapu senedi incelendiğinde haciz işlemi yapılan yerin …Tic Ltd. Şti.’ne ait olduğu anlaşılacaktır. Bu fabrika binası çok eskiden beri hatta borcun doğumundan çok daha önceden beri müvekkil şirkete aittir.

6-) Alacaklı tarafından üzerine haciz konulan 2 adet makinenin mülkiyetinin müvekkilime ait olması nedeniyle kanuni süresi içinde bu İstihkak Davasını açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER       : İİK. m.99, 97, 97/A ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                          :

1-) … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyası, … 1. İcra Müd. … talimat sayılı dosyası,

2-) Haczedilen Mallara ait faturalar,

3-) … Tic Ltd. Şti.’ne ait tapu Senedi,

4-) Fabrikalara ait fotoğraflar,

5-) … …. İcra Hukuk Mahkemesinin … Esas sayılı kararı,

6-) Tanık, Bilirkişi, Keşif, Yemin ve her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda detaylı olarak izah edilen ve mahkemenizce resen nazara alınacak sebeplerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak kaydıyla;

Haklı ve mesnetli istihkak davamızın KABULÜ ile haczin İİK.97 maddesine göre yapılmış sayılmasına karar verilen, (aşağıda listesi verilmiş ve haciz tutanağında listeli)

  • Ajan marka CNC Plazma Kesme Makinesi (… TL)
  • 28 mt. Künviyorlu Toz Boya Fırını (… TL)

Makinelerinin mülkiyetinin müvekkilime ait olduğuna, yargılama giderleri ile Avukatlık ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.  …

Davacı Vekili

 

İstahkak davası dilekçe örneği

Üçuncü kişinin istihkak iddiasının reddi istemi 

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın