GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                 :

VEKİLİ                   :

DAVALILAR          :

KONU                   : Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstemimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ     :

AÇIKLAMALAR   :

1-) Müvekkilimiz … ve müteveffa … kardeştir. Taraflar arasında, … tarihinde … Noterliği’nde … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde tanzim olunan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi (EK-1) ile davalı, … ili, … İlçesi, … Mah. … pafta, … Ada ve … parselde yer alan dava konusu taşınmazda bulunan … hissesindeki bilcümle mirasçılık hak ve hisselerinin tamamını satmayı vaat etmiştir. Söz konusu taşınmaz taraflara babalarından miras kalmıştır. Müvekkilimiz … de aynı taşınmaz üzerinde pay sahibidir ve satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi ile …’ye … TL peşinen ödemiş ve … hisselerinin tasarruf ve yararlanma hakkını müvekkile terk ve teslim etmiştir. Bu husus taraflar arasında düzenlenmiş olan sözleşmede de yer almaktadır. Müvekkil taşınmazı, sözleşmenin düzenlendiği günden beri fiilen kullanmaktadır.

Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin Esas: 2004/3496 Karar: 2004/5336 sayılı kararı

“Satışı vaat edilen taşınmaz, sözleşme ile veya fiilen satış vaadini kabul eden kişiye, yani vaad alacaklısına teslim edilmiş ise, on yıllık zamanaşımı süresi geçtikten sonra açılan davalarda, zamanaşımı savunması dinlenmez”.

2-) Müvekkil, …’nin vefatından önce kendisine sözleşme gereğince tapuyu kendisine devretmesini istemiş ancak devir işlemi çeşitli sebeplerle bir türlü gerçekleşmemiştir. Müvekkil bu sırada taşınmazı kesintisiz olarak bifiil kullanmıştır. Müvekkil, kardeşinin vefatından sonra mirasçılarından taşınmazın devrini istemiş ancak sonuç alamamıştır. Bu sebeple mahkemenize iş bu davanın açılması zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 716, 6098 S. K. m. 237, 6100 S. K. m. 1, 119

HUKUKİ DELİLLER            :

1-) … Tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

2-) Tapu kayıtları

3-) Bilirkişi, Tanık, Keşif ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız sebeplerle;  … Noterliği’nin … tarih ve 02643 yevmiye numaralı  gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine konu … ili, … İlçesi, … Mah. … pafta, … Ada ve … parselde yer alan taşınmazda bulunan hisselerin tapu kaydının iptali ile müvekkilimiz adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın