DEĞER KAYBI DAVASI

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DEĞER KAYBI DAVASI

DEĞER KAYBI DAVASI NASIL AÇILIR? DEĞER KAYBI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Türk Ticaret Kanunu

Sigortacı, sigorta sözleşmesinde öngörülen riskin gerçekleşmesinden doğan zararlardan sorumludur. Sözleşmede öngörülen riskin sigorta teminatı dışında kaldığının ispat edilmesinde ispat yükü sigortacıya aittir.

Sigortacı;

– Sigorta ettiren kişinin, sigortalının ve lehtarın, riskin, tazminatın ya da bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapmış oldukları makul giderleri, ödemek zorundadır.

Sigortacı, aksine sözleşme yoksa;

– Sigorta ettiren kişinin, sigortalının ve lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin etmek ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla bunların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, riskin gerçekleşmesine kasten sebep oldukları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri vermez.

Borçlar Kanunu

Hukuka aykırı bir fiille başkasına kusurlu olarak zarar veren kişi, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren kişi de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Birden çok kişi birlikte bir zarara sebep olmuşlar ise veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, bu kişiler hakkında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.

Karayolları Trafik Kanunu

Bir motorlu aracın işletilmesi bir kişinin ölmesine ya da yaralanmasına ya da bir şeyin zarara uğramasına sebep olmuş ise motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın neden olduğu trafik kazası nedeniyle işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar gören kişinin, kazanın oluşumunda işleten ya da eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını ya da araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün ya da aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur.

ÖNEMLİ NOT: DEĞER KAYBI DAVASI AÇMADAN ÖNCE SİGORTA ŞİRKETİNE DEĞER KAYBININ ÖDENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPILMASI ZORUNLUDUR!!!

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

DEĞER KAYBI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1

… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                  :

VEKİLİ                     :

DAVALI                  :

KONUSU                : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkile ait … plakalı araçta meydana gelen değer kaybının tahsili talebi.

DAVA DEĞERİ       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla … TL

AÇIKLAMALAR     :

1-) Müvekkil firmaya ait … plakalı … idaresindeki kamyonet … tarihinde … Bölgesi … Bulvarını takiben gelip … Bulvarı kavşağına girişi sırasında, davalı …’e ait, … plakalı … idaresindeki kamyon ile çarpışmıştır.

2-) … plakalı kamyonu kullanan …,, … istikametinden … Bulvarını takiben … istikametine seyir halinde iken kavşağa geldiğinde kendisine hitap eden sarı fasılalı ışıklar yanmasına rağmen, yavaşlamamış ve hızlı bir şekilde kavşağa girmiştir. Bu husus trafik kazası tespit tutanağından anlaşılmaktadır. Sürücü …, 2918 sayılı KTK m.52/a da belirtilen kurala uymamıştır. Bu kurala göre; “Sürücüler, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken, hızlarını azaltmak zorundadırlar”. Olayda … asli kusurludur ve sebep olduğu değer kaybına ilişkin zararı, davalı taraf ödemek zorundadır.

3-) Gerçekleşen kaza sonucunda müvekkile ait araçta değer kaybı oluşmuştur. Bu değer kaybının miktarı bilirkişi incelemesi sonucunda belli olacağı için şimdilik … TL. değer kaybının tazmini için bu davayı açmak zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 2918 Sayılı kanun m. 52, 818 S. K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :

1-) Trafik kazası tespit tutanağı,

2-) Emniyet Müdürlüğü İfade Tutanakları,

3-) Taraflara ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri,

4-) Taraflara ait araç sigorta poliçeleri,

5-) Faturalar,

6-) Keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile:

  • Davamızın KABULÜNE,
  • Müvekkile ait … plakalı araçta meydana gelen değer kaybı nedeniyle şimdilik … TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline,
  • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. …

Davacı Vekil

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 2

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                 :

VEKİLİ                    :

DAVALI                  : 1-)

2-) … Sigorta A.Ş.

KONUSU               : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkile ait … plakalı araçta meydana gelen değer kaybı nın tahsili talebi.

DAVA DEĞERİ       : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla … TL

AÇIKLAMALAR      :

1-) Müvekkil firmaya ait … plakalı kamyonet … tarihinde …’ya ait, … plakalı kamyonet ile çarpışmıştır. Bu kazanın oluşumunda Davalı …’ya ait araç 2918 sayılı KTK da yer alan sürücülere ait kusurlardan 57/1-b (tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek) kuralını ihlal etmiştir. Müvekkilin ise kazada kusuru bulunmamıştır.

2-) Gerçekleşen kaza sonucunda müvekkile ait araçta değer kaybı oluşmuştur. Bu değer kaybının miktarı bilirkişi incelemesi sonucunda belli olacağı için şimdilik … TL. değer kaybının tazmini için bu davayı açmak zorunluluğumuz doğmuştur.

3-) … Sigorta A.Ş. ‘ye değer kaybının ödenmesi amacı ile yapılan başvurumuz sonuçsuz kalmış, şirketten herhangi bir yazılı veya sözlü cevap gelmemiştir.

HUKUKİ NEDENLER            : 2918 Sayılı kanun m. 57, 818 S. K. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) Trafik kazası tespit tutanağı,

2-) Emniyet Müdürlüğü İfade Tutanakları,

3-) Taraflara ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri,

4-) Taraflara ait araç sigorta poliçeleri,

5-) Faturalar,

6-) … Sigorta A.Ş. ‘ye yapılan başvuru evrakları ve e-posta kayıtları

7-) Keşif, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM                  : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve mahkemenizin resen nazara alacağı nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile:

–           Davamızın KABULÜNE,

–           Müvekkile ait araçta meydana gelen değer kaybı nedeniyle şimdilik … TL’nin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

–           Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılara yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına talep ederiz. …

Davacı Vekili

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın