BORCA GECİKMİŞ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

BORCA GECİKMİŞ İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Borca Gecikmiş İtiraz

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

TEDBİR TALEPLİDİR

                               NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                                                                                                                   

İCRA DOSYA NO               :… …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ, … E.

BORCA İTİRAZ EDEN

/ BORÇLU                          :

VEKİLİ                                :

ALACAKLI                         :

VEKİLİ                                :

T.KONUSU                        : Borca Gecikmiş İtiraz h.k.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda nosu yazılı icra dosyasından müvekkil/borçlu şirket aleyhinde icra takibine girişilmiş olup, müvekkile … tarihli ödeme emri gönderilmiştir.  Tebliğ her ne kadar Tebligat yasasının 35. maddesine göre yapılmış ise de usulüne uygun tebliğ edilmemiştir.  Tebliğ görevlisi memur, tebliğ bilgisi evrakını muhatabın kayıtlı adresinin kapısına yapıştırdıktan sonra muhtarlığa bırakması gerekirken, tebliğ bilgilerini ilgili muhtarlığa teslim etmemiştir.

Tarafımızca usulsüz tebligat sebebiyle de dava açılacak olup tebligatın usulsüz yapılmış olması sebebiyle,  müvekkil şirket tarafından … tarihinde böyle bir borcun ve dosyanın varlığı haricen öğenilmiş olup; müvekkil şirketin alacaklı görünen şahısa hiçbir borcu bulunmamaktadır. Şöyle ki,

Müvekkil şirket, Ticaret Sicili kayıtlarında da belirtildiği üzere, müşterek imza ile temsil edilmektedir. Fakat alacaklı tarafından, keşideci müvekkil şirket hakkında takibe konu olan çekte ki imza tek kişiye aittir. İtirazımız bu haliyle İİK’nun 169/1 ve 169/a maddeleri hükümleri uyarınca borca itiraz niteliğindedir.

Somut olayda, takibin lehtar tarafından keşideci müvekkil şirket hakkında yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, lehtar, çekteki imzanın, müvekkil şirket temsilcisine ait olup olmadığını veya şirketin çift imza ile temsil edilip edilmediğini bilebilecek durumdadır. Çekteki imzanın,  borçlu şirket yetkililerinin eli ürünü olduğunu kontrol etmeden, çeki imzalayanın, şirketin yetkili temsilcilerinin olduğunu araştırmadan ya da imzanın huzurunda atılmasını sağlamadan çeki alan alacaklının, müvekkil şirkete karşı ağır kusurlu kabul edilmesi talep olunur. Nitekim Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2015 / 24761E., 2016/1106K., sayılı emsal kararınca da bu anlamda müvekkil şirket yararına, itirazımızın kabulü gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, öncelikle telafisi imkânsız zararların doğmaması için öncelikle takibin durdurulmasına, yapılmış olan muhafaza işlemlerinin iptaline haksız takibin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla arz ve talep ederim….

Borçlu Vekili

Borca Gecikmiş İtiraz

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın