AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI

AVUKATLIK ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI

Avukatlık ücreti alacağı davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                             :

VEKİLİ                                :

DAVALI                             :

HARCA ESAS DEĞER       : 10.000,00 TL (Fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla)

KONU                                : Avukatlık Ücretinin Ödenmesi İstemimizden İbarettir. (Avukatlık ücreti alacağı davası)

AÇIKLAMALAR                 :

Davalı tarafından … Noterliğinden tasdikli … tarih ve … yevmiye numaralı vekaletname ile vekil tayin edilen müvekkil … İdare Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası ile davalı … adına kayıtlı … parselde kain … m2’lik arsanın kamulaştırılmaması işleminin iptali istemi ile … Büyükşehir Belediyesi’ne dava açmıştır. Mahkemenin … K. Sayılı kararı ile dava reddedilmiş olup müvekkil tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 6. Dairesi’nin … tarih …  E., … K. Sayılı kararı ile İdare Mahkemesinin kararı bozulmuştur.

…. İdare Mahkemesi’nce bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmiş olup … E. … K. Sayılı ilamı ile dava konusu işlem iptal edilmiştir. İş bu süreçte müvekkil normal bir dava sürecine göre çok daha fazla çaba harcamış, AİHM kararını Türkçe’ye çevirmiş, iş bu karar ve çevirisi Danıştay kararında kullanılmıştır.

Müvekkil tarafından … İdare Mahkemesi’nin iş bu kamulaştırma kararına dayanarak … Asliye Hukuk Mahkemesi … E. Sayılı dosyası ile Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat davası açılmıştır. Mahkemenin … K. Sayılı ilamı ile davanın kabulüne, 5.262.881,40 TL’nin … dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Müvekkil tarafından …. Asliye Hukuk Mahkemesinin … E., … K. Sayılı … tarihli kararına dayanarak … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı dosyası ile … Büyükşehir Belediyesi’ne karşı dava tarihinden itibaren işlemiş faizlerle 6.015.402,82 TL toplam alacak değerinde icra takibi başlatılmıştır.

… Büyükşehir Belediyesi, …. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını temyiz ettiği gerekçesiyle mahkemeden mehil istemiş ve kabul edilmiştir. … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. … K. Sayılı kararı Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından … E. Sayısı ile incelemesi devam ederken davalı, … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye nolu azilnamesi ile müvekkili azletmiştir. Avukatlık Kanunu’na göre “Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.”

Bu Süreçte Davalı …, müvekkilin yıllardır takip etmekte olduğu iş bu dava süreci sonuçlanma aşamasına kadar gelmişken …. Noterliği’nin … tarih … yevmiye nolu vekaletnamesi ile müvekkile yeniden vekaletname vermiş; ancak müvekkilin ahzu kabza yetkisini kaldırmış olup bu sebeple  … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı İcra takip dosyasından tahsil edilen 7.102.105,10 TL bakiye borç kendisi hesabına aktarılmıştır.

Ahzu Kabza Yetkisinin alınması

Davalının müvekkile azilname göndermesi ve sonrasında ahzu kabza yetkisini saklı tutarak yeniden vekaletname çıkarması açıkça en baştan bu yana müvekkilin hak etmiş olduğu avukatlık ücretini ödemekten kaçınma gayesiyle hareket ettiğini ortaya koymaktadır.

Nitekim Yargıtay 18. Hukuk Dairesi tarafından … E. Sayısı ile incelemesi “Tazminat davasının kabul edilip bedel tespiti ve tescil davasının reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.” gerekçesiyle yerel mahkeme kararı bozulmuş; bedelin ..’a ödenmesi kararı ile ilgili bozma kararı verilmemiştir. İş bu karar neticesinde …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde … E. Sayılı dosyası ile yapılan inceleme sonucunda … K. Sayılı kararı ile yeniden 5.262.881,40.-TL’nin … dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte  davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; iş bu karar yeniden … Büyükşehir Belediyesi tarafından temyiz edilmiştir.

Müvekkil tarafından yıllardır mesai ve üstün emek harcanarak takip edilmekte olan dava ve icra takibinde davalı …’un müvekkilin ahzu kabza yetkisini kaldırmış olması, kanunen müvekkilin hakkı olan vekalet ücretini ödememek maksadıyla yapılmıştır.

Avukatlık Kanunu

İdare mahkemelerinde vekalet ücreti maktu olup  dava değerine bakılmaksızın 1.200 TL’dir. Avukatlık Kanunu’nun 164/4 . Maddesi gereğince “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.” İş bu maddede de açıkça belirtildiği üzere müvekkil İdare Mahkemesi’nde görülen dava dışında hem … Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davadan hem de … İcra Müdürlüğü’nde açılmış olan icra takibinden ayrı ayrı dava ve takip değerinin %10 ile %20 arasında avukatlık ücretine hak kazanmıştır. Her ne kadar … Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan davada ilam kesinleşmemiş olsa dahi haksız azil sebebiyle avukatlık ücreti muaccel hale gelmiştir.

Müvekkilin davalı ile yapmış olduğu şifahi görüşmeler neticesinde davalı vekalet ücretini ödeyeceğini ancak söz konusu para çok yüklü miktarda olduğu, ana parasına halel gelmemesi için bunu yaptığını söylemiştir. İş bu görüşmeler neticesinde davalı tarafından müvekkile yalnızca 100.000,00 TL avukatlık ücreti ödemesi yapılmıştır. İş bu sebeple tarafımızca huzurdaki iş bu davayı açma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            : Avukatlık Kanunu ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                     :

…. Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numaralı vekaletnamesi,… Noterliğinin … tarih ve … yevmiye nolu azilnamesi, …. Noterliği’nin … tarih … yevmiye nolu vekaletnamesi, … İdare Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası, Danıştay 6. Dairesi’nin … tarih … E., … K. Sayılı kararı, …. İdare Mahkemesi … E. sayılı dosyası, …. Asliye Hukuk Mahkemesi … E. Sayılı dosyası, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin … E. Sayılı dosyası, … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı İcra takip dosyası bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan sebeplerle  haklı davamızın kabulü ile … İdare Mahkemesi … E. Sayılı dosyasından müvekkilin hak etmiş olduğu 1.200 TL vekalet ücreti, … Asliye Hukuk Mahkemesi … E. Sayılı dosyasından müvekkilin hak etmiş olduğu dava değerinin %20’si oranında vekalet ücreti ve  … İcra Müdürlüğü’nün … E. Sayılı İcra takip dosyasından müvekkilin hak etmiş olduğu takip tutarının %20’sinin ayrı ayrı davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla saygılarımla arz ve talep ederim. …

Davacı Vekili

Avukatlık ücreti alacağı davası

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın