ALACAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Alacak davası – temerrüt faizi – teminat senedi

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

… NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI          :

VEKİLİ             :

DAVALI           :

KONUSU         : Davalıya yapılan fazla ödemenin temerrüt faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebimizden ibarettir. (Alacak davası)

AÇIKLAMALAR

Müvekkil … Tic. Ltd. Şti., … tarihinde … TL, … tarihinde de … TL olmak üzere davalı … Faktoring A.Ş.’den toplam … TL kredi almıştır. Müvekkil şirket davalı … Faktoring A.Ş.’ye;

– … tarihinde … Bankasının … çek nolu çeki ile … TL.,

– … tarihinde … Bankasının … çek nolu çeki ile … TL.,

– … tarihinde … Bankasının … çek nolu çeki ile … TL,

– … tarihinde … Bankasının … çek nolu çeki ile … TL.,

– … tarihinde … TL., (EK-1)

– … tarihinde … Bankasının … çek nolu çeki ile … TL.

– … tarihinde … Bankasının … çek nolu çeki ile … TL

olmak üzere toplam … TL ödemede bulunmuştur. Söz konusu çeklerin fotokopileri ektedir (EK-)

… Faktoring A.Ş. … tarihinde müvekkil şirkete, … TL borcu olduğunu, bu borcun ödenmemesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibine girişileceğini içeren bir ihtarname göndermiştir. Bu ihtarnameden sonra … tarihinde … İcra Müdürlüğü’nün … E. nolu dosyası ile İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmışlar, … tarihinde ise … İcra Müdürlüğü’nün … E. nolu dosyası ile takipte ve tahsilâtta mükerrer olmamak kaydı ile … TL.’lik ilamsız takip başlatmışlardır. Söz konusu ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip sonucunda müvekkile ait … ili … ilçesi … Mahallesi … ada … parselde kayıtlı … arsa paylı bodrum kat … nolu bağımsız bölüm işyeri … tarihinde … TL bedelle alacağa mahsuben satılmıştır.

Davalı, … tarihinde, çektiği krediye karşılık risk bittiğinde iade etmek üzere müvekkilden teminat amaçlı iki adet çek almıştır.  … bankasının … çek nolu … TL.lik ve … çek nolu … TL lik iki adet çeki, davalı tarafından tahsil edilmeksizin müvekkile iade edilmiştir.  Çünkü borç ödenmiştir. Söz konusu çek fotokopileri ektedir. (EK–3)

Çekler teminat için alınmıştır

Bir an için çeklerin iade edilmediği ve teminat için alındığından borca karşılık tahsil edildiği düşünülse bile, bu durum müvekkilin davalıya karşı borcu kalmadığını ispatlamaktadır. Zira çekler teminat için alınmıştır. Borcun ödenmemesi durumunda tahsil edilecektir. Dolayısıyla çekler ya tahsil edilmiş ya da iade edilmiştir. Her iki durum da borcun ödendiği anlamına gelmektedir. Ekte sunulan çek fotokopileri incelendiğinde davalı şirket yetkililerinin söz konusu çekleri teslim aldığına dair imzaları görülecektir. Bu çekler haricinde Müvekkil davalıya yine teminat amaçlı … TL. bedelli senet vermiştir. Bu senedin fotokopisi ektedir. (EK – 3) Davalının borcunu tahsil etmek için elinde hem teminat amaçlı hem tahsilat amaçlı ödeme araçları bulunduğu halde parayı tahsil edemediği iddiası hayatın olağan akışına aykırıdır. Kaldı ki davalı çeklerin karşılıksız çıktığına dair herhangi bir yere herhangi bir başvuruda da bulunmamıştır.

… Faktoring A.Ş. müvekkilin zor durumundan faydalanarak müvekkile ait işyerini sattırmış ve müvekkili büyük bir zarara uğratmıştır. Yaklaşık … TL değerindeki işyeri … TL.’ye alacağa mahsuben satılmıştır. Borç ödenmesine rağmen müvekkilden haksız yere kazanç elde edilmiştir. Söz konusu işyerinin değerinden çok düşük bir bedelle satılmasından ve borç ödenmesine rağmen haksız olarak icra takibi yapılmasından doğan zararlar nedeniyle davalı şirkete bilahare menfi, müspet ve munzam zararların karşılanması için tazminat davası açılacaktır.

Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

… Faktoring A.Ş., Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olarak çalışan bir finans kuruluşudur. Kamu hizmeti yürütmektedir. Şu anda Bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulu kararı ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkından Yönetmelik uyarınca faaliyet izni iptal edilmiştir. Faaliyet gösterdiği dönemde kendisinden kredi kullanan müşterilerinden haksız yere kazanç elde ederek suç işlemiştir. … Faktoring A.Ş. ye karşı işlediği suçlardan dolayı bilahare suç duyurusunda bulunulacaktır.

… Faktoring A.Ş. kendisinden alınan kredi borcu faiziyle ödenmesine rağmen bununla yetinmeyip, borç hiç ödenmemiş gibi bir de icra takibinde bulunmuş ve hakkı olmayan parayı müvekkilden icra yolu ile tekrardan tahsil etmiştir. Müvekkil yapılan icra takipleri sırasında … yılının … ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede komada olduğundan icra takibi ile ilgilenememiş, icra takibine itirazda bulunamamıştır. Müvekkil kazadan sonra 4 ay komada kalmış ve komadan çıktıktan sonra ise yaklaşık bir yıl bilinci yarı açık şekilde kalmıştır. Kaza ile ilgili hastane ve doktor raporları mevcuttur. Bu süre içinde davalı icra takiplerini gerçekleştirmiştir.

Açıklanan nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, davalıya hukuka aykırı ve haksız olarak ödenen paralardan şimdilik … TL.’nin temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi için sayın hakimliğinize müracaat zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  : Borçlar Kanunu, Medeni Kanun, HUMK, ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  : Davalıya yapılan ödemelere ilişkin çekler, … tarihinde yapılan … TL.ödemeye ait makbuz, Teminat amacıyla verilmiş çekler, … İcra Müdürlüğü’nün … E. nolu dosyası, … İcra Müdürlüğü’nün … E. nolu dosyası ve her türlü hukuki deliller.

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda sayılan nedenlerle ve mahkemenizce resen nazara alınacak nedenlerle, davamızın kabulü ile;

1) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davalı … Faktoring A.Ş.’ye yapılan fazla ödeme tutarından şimdilik … TL.nin dava tarihinden itibaren işleyecek temerrüt faizi ile davalıdan tahsiline,

2) Yargılama masrafları ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına,

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …

Davacı Vekili

(Alacak davası)

(Alacak davası)

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın