KAMULAŞTIRMA BEDELİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KAMULAŞTIRMA BEDELİN TESPİTİ DAVASI

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Kamulaştırma bedelin tespiti davası dilekçe örneği

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI               :

VEKİLİ                  :

DAVALI                : … BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

KONU                   : Kamulaştırma bedelin tespiti ve tescili

AÇIKLAMALAR    :

Müvekkilin maliki olduğu … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parselde yer alan … kat … bağımsız bölüm numaralı taşınmazın da içinde bulunduğu alan için 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planına istinaden 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 6. Maddesinin son fıkrası uyarınca; Sosyo-Kültürel Tesis Alanı yapılması amacıyla kamulaştırma yapılması konusunda … Belediyesi Encümeninin … tarih ve … sayılı kararı ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Müvekkil ile davalı idarenin … tarihinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesi gereği ile yapmış olduğu görüşmede uzlaşma sağlanamamıştır. Geçen bu süre boyunca da müvekkil ile davalı idare arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadığı gibi davalı idarece bedel tespiti ve tescili talebiyle dava açılmamıştır.

Kamulaştırma Kanunu geçici 6. Maddesinin 6. Fıkrasına göre;

İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamaz ise, uzlaşma sağlanamadığına dair tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 3 ay içinde idare veya malik tarafından bedel tespiti davası açılabilmektedir.  Bedel tespiti davası açılması durumunda kamulaştırılan  taşınmazın ya da üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, Kamulaştırma Kanunundaki esaslara göre bilirkişi tarafından tespit edilir ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir.

Kamulaştırma kanunu malik ile idare arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde malike de iş bu davayı açma hakkı tanınmıştır.

İş bu sebeple … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parselde yer alan … kat … bağımsız bölüm numaralı taşınmazın bedelinin tespit edilerek müvekkile ödenmesi ve davalı idare adına tapuya tesciline karar verilmesi için mahkemenize başvurma zarureti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Kamulaştırma Kanunu ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER           :… tarih ve … sayılı … Belediyesi Encümen kararı, …  tarihli uzlaşma sağlanamadığına dair tutanak, Tapu ve Kadastro kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil

SONUC VE İSTEM            : Açıklanan bu nedenlerle müvekkil adına kayıtlı … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … parselde bulunan … kat … bağımsız bölüm numaralı taşınmazın bedelinin tespit edilerek müvekkile ödenmesi ve davalı idare adına tapuya tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydıyla sayın mahkemeden arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Kamulaştırma bedelin tespiti davası

Yorum Yazın