İŞ DAVASINDA FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ – FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Fazla Çalışma Ücreti  (Fazla Mesai)

Fazla Mesai : 4857 Sayılı İş Kanunun 41. Maddesi ile haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Bunu aşan çalışma süresinin fazla çalışma olduğu belirtilmiştir. Hizmet veya toplu iş sözleşmesi ile haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmiş olabilir. Bu durumda sözleşme ile belirlenen süreyi aşan ve haftalık 45 saate kadar olan çalışmalar “fazla sürelerle çalışma”, 45 saati aşan çalışmalar ise “fazla çalışma” olarak tespit edilecektir.

Fazla Çalışmanın İspatı

Fazla çalıştığını ispat külfeti işçiye, ücretini ödediğini ispat külfeti işverene aittir.

Uygulamada çalışma süreleri, çoğunlukla tanık beyanları ile istisnai olarak da yazılı kayıtlar ile ispatlanmaktadır.

Tanık beyanları değerlendirilirken, halen işyerinde çalıştığı için işverenin baskısına maruz kalma ihtimali bulunan veya işverene karşı benzer talepler ile dava açmış olduğu için işveren ile husumet, davacı ile menfaat birlikteliği içerisinde hareket etme ihtimali bulunan tanıkların beyanlarına üstünlük tanınmamalıdır.

İşyerinde veya komşu işyerlerinde çalıştığı için görgüye dayalı bilgi sahibi olan, işverene karşı açılmış davası bulunmayan veya halen işyerinde çalışmayan tanıkların beyanları üstün tutulmalıdır.

İşyerinde çalışmayan, davacının akrabası veya komşusu olup da, örneğin davacının evden çıkış veya eve geliş saatlerine yönelik beyanda bulunan, diğer deyişle davacının işyerine giriş – çıkış saatlerini veya çalışma koşullarını görgüye dayalı olarak bilme ihtimali bulunmayan tanıkların beyanlarının tespite esas alınması mümkün değildir.

*

Tanıkların işyerinde çalıştıkları süre kısa ise, işyerinin çalışma sistemi hakkında tam bilgi sahibi olamayacakları için, bu tanıkların beyanlarının davacı ile birlikte işyerinde çalıştıkları dönemle sınırlı olmak üzere tespite esas alınması gerekmektedir.

Yazılı puantaj kayıtları, örneğin kart basma sistemi kayıtları veya işçinin imzasını içeren giriş – çıkış kayıtları var ise tanık beyanları esas alınarak tespit yapılması mümkün değildir. Tespit bu kayıtlar esas alınarak yapılmalıdır.

Bankaya her ay sabit ücret ödemesi yapılmış, imzalı ücret bordrosu sunulmamış,  işçinin de bankaya yatan ücretin aylık sabit ücreti olduğunu iddia etmiş olması halinde; imzasız bordroların sonradan düzenlenerek fazla çalışma (fazla mesai) ve hafta tatili ücreti gibi tahakkukların yapılma ihtimali bulunmakta olup, her ay yapılan sabit ödeme işçinin çıplak ücreti olarak tespit edilir ise, fazla çalışma, UBGT veya hafta tatili ücreti ödemesi yapılmadığı kabul edilecektir.

Fazla Çalışma Süresinin Tespiti

Fazla mesai süresi haftalık olarak hesaplanacaktır. Yasada haftalık olağan çalışma süresinin 45 saat olduğu, bu sürenin haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak kaydı ile aynı veya farklı olarak dağıtılabileceği belirtilmiştir. 6 Günlük çalışmanın ardından en az bir gün hafta tatili kullandırılacağına göre, haftanın çalışılan günleri en fazla 6 gün olacaktır. Uygulamada 5 gün çalışıp 2 gün dinlenme sistemine de rastlanmaktadır.

İşçi haftanın 7 günü çalışıyor ise;

Haftanın 7. gününde 7,5 saate kadar yaptığı çalışma hafta tatili çalışması, 7,5 saati aşan çalışması ise fazla çalışmadır. Dava dilekçesinde sadece “fazla çalışma ücreti” talep edilmiş, “hafta tatili ücreti” talep edilmemiş olmasına rağmen, bazı bilirkişi raporlarında hafta tatili çalışma saati de dahil edilerek (örneğin 7×10=70)  haftalık çalışma saati tespit edildiği, bu şekilde hafta tatili ücretinin de fazla çalışma ücreti içerisinde (70-45=25 gibi) hesaplandığı görülmektedir.

Ancak, fazla çalışma (Fazla mesai) Yasanın 41. Maddesinde, hafta tatili ise Yasanın 46. Maddesinde düzenlenmiş, farklı alacak kalemleridir. Dava dilekçesinde talep edilmeyen bir alacağın başka bir alacak talebi içerisinde hesaplanmasının usule uygun olmayacağı düşüncesindeyiz. Aksi halde, sadece fazla çalışma ücreti talep eden tarafın, UBGT ücreti alacağının neden hesaplanmadığı yönündeki itirazlarına cevap verilmesi zor olacaktır. Yukarıdaki örneğin doğru hesap şekli (70 – 45 – 7,5 = 17,5) olmalıdır.

Diğer yandan, hafta tatili çalışma karşılığı ücretin fazla çalışma ücreti içerisinde hesaplanması, yıllık 270 saate kadar fazla çalışmanın aylık ücret içerisinde ödendiğinin kararlaştırıldığı sözleşmelerde işçi aleyhine de sonuç doğurabilmektedir.

“Haftada  7 gün ve 56 saat  çalışan işçinin fazla çalışma ücreti isteğinin yanında hafta tatili ücreti talep edip etmemesine göre farklı sonuçların ortaya çıkması adalet duygusunu zedeleyebilecek bir durumdur.  Düşüncemize göre gerçekte hafta tatili çalışmasının karşılığı olan bölümün fazla çalışma ücreti olarak hesabı ve daha sonra aylık ücret içinde ödenen fazla çalışma kapsamında değerlendirilmesi doğru bir hesap yöntemi olmasa gerekir.” (Şahin ÇİL – İlke Kararları 7. Baskı Sayfa 878)          

İster tanık beyanından, ister yazılı puantaj kayıtlarından tespit yapılsın, işçinin çalışma süresi içerisinde, yemek, çay, tuvalet, temizlik gibi insani ihtiyaçları için ara dinlenmesi kullandığı kabul edilmeli ve bu süre çalışma süresinden düşülmelidir.

Yargıtay uygulamasında

7,5 saatin altındaki çalışmalardan 30 dakika, 7,5 saat ile 11 saat arasındaki çalışmalarda 1 saat, 11 saat ve üzeri çalışmalarda 1,5 saat ara dinlenmesi kullanıldığı kabul edilmektedir.

Tanık beyanlarından tespit yapılması halinde, sürekli olarak günde 3 saati aşan fazla çalışma yapılmasının insan bedeninin dayanma gücüne uygun olmayacağı belirtilerek, fazla çalışma süresi günlük 3 saat ile sınırlanmıştır. “Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre bir işçinin günde en fazla 3 saat fazla çalışabileceği kabul edildiğinden günde 3 saat fazla çalışma üzerinden hesaplama yapılmalıdır” (9. H.D. 2010/10656 E. 2012/17337 K) Bununla birlikte, günde 3 saatin üzerinde fazla çalışma süresinin kabul edildiği kararlar da bulunmaktadır.

Sürekli 24 saat esasına göre çalışma yapılması halinde, örneğin işyeri yerleşim bölgesine uzak olduğu için işyerinde 10 gün boyunca 24 saat çalıştırılan bundan sonra 10 gün dinlendirilen veya kapalı devre sistemi nedeniyle 24 saat işyerinden çıkmaksızın çalışan işçilerin, günlük 10 saat ara dinlenmesi kullandığı, fiili çalışmalarının ise 14 saat olduğu kabul edilmektedir.

24 saat çalışıp 24 saat veya 48 saat dinlenme esasına göre çalışanların ise 24 saatlik çalışma süresi içerisinde, işin ve işyerinin özelliklerine göre 2-6 saat ara dinlenmesi kullandığı kabul edilmektedir.

Üst Düzey Yöneticiler

İşyerinde üst düzey yönetici olup mesaisini kendi belirleme imkanına sahip olan,  örneğin şantiye şefi, genel müdür ve benzeri çalışanların, çalışma saatlerini kendilerinin belirleyebileceği, fazla çalışma (fazla mesai) karşılığı ücretlerinin aylık ücretlerinin içerisinde olduğu kabul edilmektedir. Ancak işyerinde üst düzey yöneticinin çalışma saatlerini belirleyen yönetim kurulu üyesi ve benzeri işveren temsilcisi var ise bu kurala istisna olabilmektedir. Yine zincir mağaza, market ve benzeri işyerlerinde, o işyerinin üst düzey yöneticisi mağaza müdürü olsa dahi, işyerinin açılış ve kapanış saatlerini belirleme imkanına sahip olmadığı için mesaisini kendisinin belirlediği kabul edilmeyecektir.

Satış Temsilcileri

Belli bir bölgede tanıtım, dağıtım gibi işler yapan satış temsilcilerinin, çalışma ve ara dinlenme saatlerini kendilerinin belirleyebileceği, prim kazanmak maksadı ile kendi inisiyatifleri ile fazla çalışma yapmış olabilecekleri, bu tip çalışanların işverence fazla çalışma yapılması yönünde talimat verildiğini de kanıtlamaları gerektiği belirtilmektedir. Bir dönem, satış temsilcilerinin prim almaları halinde, bu prim tutarlarının fazla çalışmalarını karşılayıp karşılamadığının da incelenmesi gerektiği belirtilmiş ise de, bu uygulamanın terk edildiği bilinmektedir. Ancak, bu tip çalışanların fazla çalışma (fazla mesai) ücreti hesabında farklı bir hesap yöntemi belirlenmiş olup, bu husus aşağıda fazla çalışma ücretinin hesaplanması kısmında aktarılacaktır.

Kamyon – Tır Şoförleri

Uluslararası nakliye işi yapan tır – kamyon şoförlerinin, sefere çıktıktan sonra çalışma ve ara dinlenme saatlerini kendilerinin ayarlaması gerektiği, bu tip çalışanların fazla çalışma yaptığının takograf kaydı ve benzeri inandırıcı deliller ile ispatlanması gerektiği Yargıtay kararlarında belirtilmiştir.

İlkenin, yurt içinde çalışan şoförler yönünden geçerli olmadığı belirtilmiş ise de, uzun yol şoförleri kural olarak tek başlarına çalıştıkları için, tanıkların ancak sefere gidiş ve seferden dönüş saatine tanıklık edebileceği, şoför yola çıktıktan sonra, ne süre ile dinlendiğine ve ne kadar süre araç kullandığına tanıklık edemeyecekleri, trafik, yol ve yük durumuna göre ulaşım sürelerinin çok farklı olabileceği dikkate alındığında aynı ispat sorununun yurt içinde çalışan uzun yol şoförleri için de geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Yine, uzun yol şoförlerinin 24 saat aracın başından ayrılamadıkları, aracı parka çektiklerinde dahi aracın yanından kaldıkları, aynı zamanda aracın bekçiliğini yaptıkları iddialarından yola çıkılarak fazla çalışma süresi tespiti yapılması, “halin işin niteliğinden kaynaklandığı” belirtilerek kabul görmemektedir. Araçta birden fazla şoför bulunması halinde, şoförün fiilen araç kullandığı sürede çalıştığı, diğer şoför araç kullanırken ise dinlendiği kabul edilmektedir.

Yasada yıllık fazla çalışma saatinin 270 saati aşamayacağı yönünde yapılan düzenleme, işçinin korunması amacına yöneliktir. Bunu aşan süreyle fazla çalışma yapıldığının ispatı halinde, delillere göre fazla çalışma süresi tespit edilecektir.

Uzaktan Çalışma

İşçinin çalışma hayatı ile özel yaşantısının iç içe geçtiği, uzaktan çalışmada (Home Office), işçinin çalışma ve dinlenme saatlerini kendisinin belirleyebileceği, işverence fazla çalışma yapması yönünde talimat verildiği ispatlanmadıkça, fazla çalışma yaptığının kabul edilemeyeceği belirtilmektedir.

Kamu Kurumları

Kamu Kurumlarında yapılan çalışmaların, harcama ve ödemelerin yazılı kayıt ve belgelere dayalı olması gerektiği, kamu kurumları yönden fazla çalışma iddiasının ancak yazılı deliller ile ispatlanabileceği, tanık beyanları ile tespit yapılamayacağı belirtilmektedir.

4857 Sayılı Yasanın 69. Maddesi ile hükme bağlandığı üzere, günlük çalışma süresi en fazla 11 saattir. Günlük 11 saati aşan çalışma yapılması halinde, haftalık toplam çalışma süresine bakılmaksızın, günlük 11 saati aşan çalışmaların fazla çalışma olduğu kabul edilmektedir.

Gece Çalışması

4857 Sayılı Yasanın 69. Maddesi ile hükme bağlandığı üzere, 20:00-06:00 saatleri arası gece olarak kabul edilmekte olup, gece çalışmaları 7,5 saati geçemez. Mesai süresinin yarısından fazlası gece çalışma saatlerine denk geliyor ise, çalışmanın tamamı gece çalışması olarak kabul edilmektedir. Gece saatlerinde yapılan çalışmalar yönünden, haftalık 45 saat olan yasal çalışma sınırı aşılmamış olsa dahi, 7,5 saati geçen çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilecektir.

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat ve Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde (örneğin boya atölyesi, akü imalathanesi) haftalık çalışma süresine bakılmaksızın, yönetmelikte belirtilen süreyi aşan çalışma süresi fazla çalışma olarak kabul edilecektir.

3153 Sayılı Radyoloji Radiyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Kanun’un Ek-1 maddesi ile Kanun kapsamındaki işyerlerinde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olarak belirlenmiştir. Bu tip işyerleri için haftalık 35 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilecektir.

Fazla Çalışma Ücretinin Hesabı

4857 Sayılı Yasanın 41. Maddesinde; haftalık 45 saati geçen her bir saat fazla çalışma için saat başına düşen ücretin %50 yükseltilerek ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Taraflarca daha düşük bir çalışma süresi belirlenmiş ise belirlenen süre ile 45 saat arasında kalan süre fazla sürelerle çalışma olacak, %25 zamlı saat ücreti üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Zamlı saat ücreti; aylık ücretin 225 saate veya yevmiyenin 7,5 saate bölünmesi ile bulunacak saat ücretinin %50 artırılması ile tespit edilecektir. Elbette, hizmet veya toplu iş sözleşmesi ile fazla çalışma ücretinin daha fazla oranda artırılarak ödeneceği kararlaştırılmış ise belirlenen bu orana göre hesaplama yapılacaktır.

Geçmiş dönem ücretlerinin dosya kapsamından tespiti mümkün olmaz ise;

Asgari ücrete orantı yolu ile tespit yapılması kabul görmektedir. Ancak, hesap dönemi içerisinde işçinin terfi aldığı veya görevi değiştiği için ücretinin arttığı anlaşılıyor ise bu husus dikkate alınarak hesaplama yapılmalıdır.

Hesaplama dönemi içerisinde, işçinin; raporlu olduğu, ücretli veya ücretsiz izin kullandığı, dini bayram izni kullandığı tespit edilen dönemler hesaplama dışı bırakılmalıdır.

Yapılan işin özelliği dikkate alınarak, örneğin inşaat işlerinde, günün geç aydınlanıp erken kararması, hava koşullarının fazla çalışmaya müsait olmaması nedeniyle, dondurma satışının yaz döneminde yoğun olması, deniz turizmine hizmet veren otellerin yaz döneminde yoğun müşteri ağırlaması gibi nedenlerle, yoğun çalışma yapılmadığı bilinen kış dönemleri hesaplama dışı bırakılacaktır. Kış turizmine hizmet eden bir otel işyerinde ise tam tersine yaz dönemi hesaplama dışı bırakılacaktır.

Sözleşmede fazla çalışma karşılığı ücretin aylık ücrete dahil olduğu yönünde bir düzenleme olması halinde;

Öncelikle sözleşmede kararlaştırılan ücretin o tarihte geçerli olan asgari ücret rakamının en az %15 üzerinde belirlenmiş olması şartı aranacaktır. Aksi halde asgari ücretin altında bir saat ücreti belirlenmiş olacağı için sözleşme hükmü geçersiz kabul edilecektir.

Yine, sözleşmede belirtilen ücretin doğru olmadığı kabul edilerek, meslek kuruluşu verilerinden, daha yüksek bir ücret tespit edilse dahi, sözleşmede gerçek ücreti belirtmeyen işverenin çelişkili davranış yasağına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşme hükmüne geçerlilik tanınmayacaktır. Burada meslek kuruluşu tarafından bildirilen ve tespite esas alınan ücretin, yılda 270 saate kadar fazla çalışmaları da kapsayan bir ücret olmadığı, aylık 225 saatin karşılığı ücret olduğu hususu da, sözleşme hükmüne geçerlilik tanınmamasının bir diğer nedenidir.

İşçinin ücretinin asgari ücretin en az %15 üzerinde belirlenmiş olması halinde

Sözleşme hükmünün yılda en fazla 270 saate kadar olan fazla çalışmalar için geçerli olacağı kabul edilecektir. Bunu aşan fazla çalışma süresi tespit edilir ise yıllık 270 saat mahsup edilerek hesaplama yapılacaktır.

Yıllık 270 saatin fazla çalışma süresinden düşülmesinde, Daireler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. 7. ve 9. Hukuk Daireleri; yıllık 270 saatin her ay için tespit edilen fazla çalışma süresinden 22,5 saat olarak düşülmesi gerektiği görüşünde iken, 22. Hukuk Dairesi; işin ve işyerinin özellikleri gereği, fazla çalışmanın yılın belli dönemlerine yığılabileceğini, bu nedenle 270 saatin yılın fazla çalışma yapılan dönemlerinden düşüleceğini kabul etmektedir. Burada günlük çalışmanın 11 saatle, gece çalışmaların 7,5 saatle sınırlı olacağını, bu sınırı aşan çalışmanın her durumda fazla çalışma olarak kabul edileceğini tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz.

– İşçinin; Satış Primi, Sefer Primi, Bahşiş Geliri elde etmesi halinde;

Bir dönem Yargıtay kararlarında, işçinin elde ettiği prim gelirinin fazla çalışma ücretlerini karşılayıp karşılamadığının kontrol edilmesi, karşıladığının anlaşılması halinde, fazla çalışma ücretlerinin ödendiğinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiş idi.

Ancak, son dönemde Yargıtay bu uygulamadan vazgeçtiği görülmektedir.

Son uygulama, bu tip gelir elde eden çalışanların, fazla çalışma ücretlerinin asıl ücret kısmını bahşiş/prim gelirleri ile aldıkları, fazla çalışma ücretinin %50 zam kısmının ise işverence ödenmesi gerektiği yönündedir. Şu halde, işçinin bahşiş / prim geliri elde ettiğinin anlaşılması halinde, tespit edilen ücretinin, sadece %50 zam kısmına göre hesaplama yapılacaktır. Diğer deyişle bu işçilerin fazla çalışma ücretine esas saat ücretleri (Ücret ÷ 225 x 0,5) formülü ile hesaplanacaktır.

– Fazla çalışma süresinin tanık beyanlarından tespit edildiği durumlarda, hesaplanan tutara hakkaniyet indirimi uygulanması Yargıtay içtihatları gereğidir. Hakkaniyet indiriminin takdiri Mahkemeye ait olmakla birlikte, genel olarak %30 oranında indirim uygulanmaktadır. Yazılı kayıtlardan tespit yapılması halinde ise hakkaniyet indirimi uygulanmayacaktır.

– Fazla çalışma karşılığı izin kullandırılması halinde, her bir saat fazla çalışma karşılığı 1,5 saat izin kullandırılması gerekecektir. Yine fazla çalışma karşılığı izin kullandırıldığı iddiası, işverence yazılı belge ile ispatlanmalıdır. Bu şekilde bir yazılı delil sunulmuş ise, kullandırılan izin süresinin fazla çalışma süresini karşılayıp karşılamadığı denetlenecek, karşılamıyor ise farka ilişkin fazla çalışma ücreti alacağı hesaplanacaktır.

Örnek

Davacı; haftanın 6 günü 08:00-18:00 saatleri arasında çalıştırıldığını, haftada ortalama 2 gün çalışmanın 20:00 saatine kadar devam ettiğini, fazla çalışma ücretinin ödenmediğini iddia etmiş fazla çalışma ücreti talebinde bulunmuştur.

Davalı; işyerinde fazla çalışma yapılmadığını iddia etmiş, ancak dosyaya çalışma saatlerini tespite elverişli puantaj kaydı sunulmamıştır.

Mahkemece dinlenen tanıkların beyanları; davacının haftanın 6 günü 08:00-18:30 saatleri arasında çalıştırıldığı, haftada ortalama 2 gün çalışmanın 22:00 saatine kadar devam ettiği yönündedir.

Tanıklar davacının haftanın 6 günü 08:00-18:30 saatleri arasında çalıştırıldığı, haftada ortalama 2 gün çalışmanın 22:00 saatine kadar sürdüğünü beyan etmiş iseler de taleple bağlılık ilkesi gereğince davacının dava dilekçesinde talebi aşılmamak kaydı ile tespit yapılacaktır.

Davacının talebi ile bağlı kalınarak tanık beyanlarından tespit edilen 10 saatlik çalışmalarında 1 saat, 12 saatlik çalışmalarında ise 1,5 saat ara dinlenmesi kullandığı kabul edilerek, haftalık çalışması (4×9 + 2×10,5) 57 saat ve haftalık fazla çalışması (57-45) 12 saat olarak hesaplanmıştır.

4857 Sayılı Yasanın 41. Maddesi

Her bir saat fazla çalışma için saat başına düşen ücretin yüzde elli yükseltilerek ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Davacının geçmiş dönem ücretleri asgari ücret değişiklikleri dikkate alınarak orantı yoluyla tespit edilmiş, haftalık ortalama 12 saat fazla çalışması karşılığı ücret alacağı hesaplanmıştır.

Davalı tarafın zamanaşımı definde bulunduğu dikkate alınarak dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık dönem için hesaplama yapılmıştır.

Davacının yıllık izin kullandığı tespit edilen dönemler ile dini bayram haftaları hesaplama dışı bırakılmıştır. Fazla çalışma gün ve saatinin yazılı kayıtlardan kesin olarak tespit edilemediği durumlarda, hesaplanan fazla çalışma ücretine hakkaniyet indirimi uygulanması Yargıtay içtihatları gereğidir. Hakkaniyet indiriminin takdiri Mahkemeye ait olup, %30 indirimli tutar da hesaplanmıştır.

Hizmet Süresi : 01.07.2010-30.09.2015

Son Ücreti      : 2.100,00-TL. Brüt

Dava Tarihi     : 17.04.2016

Ağustos 2013 ve Haziran 2015 ayında ikişer hafta yıllık izin kullanmış.

Tablo

Asgari Hesaplanan Zamlı Saat Hesaba Esas Fazla Çalışma Fazla Çalışma
Dönem Ücret Ücret Ücreti Hafta Saati Ücreti
01.04.2011-30.06.2011 796,50 1.313,43 8,76 13,0 156,0 1.365,96
01.07.2011-31.12.2011 837,00 1.380,21 9,20 24,0 288,0 2.650,01
01.01.2012-30.06.2012 886,50 1.461,84 9,75 26,0 312,0 3.040,62
01.07.2012-31.12.2012 940,50 1.550,88 10,34 24,0 288,0 2.977,70
01.01.2013-30.06.2013 978,60 1.613,71 10,76 26,0 312,0 3.356,52
01.07.2013-31.12.2013 1.021,50 1.684,45 11,23 22,0 264,0 2.964,64
01.01.2014-30.06.2014 1.071,00 1.766,08 11,77 26,0 312,0 3.673,44
01.07.2014-31.12.2014 1.134,00 1.869,96 12,47 24,0 288,0 3.590,33
01.01.2015-30.06.2015 1.201,50 1.981,27 13,21 24,0 288,0 3.804,04
01.07.2015-30.09.2015 1.273,50 2.100,00 14,00 13,0 156,0 2.184,00
1,6490 Fazla Çalışma Ücr. (TL-Brüt)   29.607,26
%30 İndirimli Tutar (TL-Brüt) 20.725,08

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İLGİLİ YAZILAR

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın