İŞ DAVASINDA YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

YILLIK İZİN ÜCRETİ

4857 Sayılı Kanunun 53. Maddesinde; işçilere 1 yıl çalışma süresini tamamladıklarında yıllık ücretli izin kullandırılacağı düzenlenmiş, kıdem süresine göre kullandırılacak izin süreleri gösterilmiştir. Aynı yönde düzenleme 1475 Sayılı Yasanın 49. Maddesinde de yapılmıştır. Ancak 1475 Sayılı Yasa dönemindeki yıllık izin süreleri 4857 Sayılı Yasa ile bir miktar artırılmıştır. Hizmet veya toplu iş sözleşmesi ile yıllık ücretli izin süreleri işçi lehine artırılabilecektir. Bu takdirde sözleşme ile belirlenen süreler esas alınacaktır.

İşçinin hak kazandığı yıllık izin süreleri, değişen kanun dönemlerine göre tespit edilecektir. 09.06.2003 tarihinden önce kazanılan yıllık izin hakları için 1475 Sayılı Yasanın 49. Maddesi, 10.06.2003 sonrasında hak kazanılan izin hakları için 4857 Sayılı Yasanın 53. Maddesi esas alınacaktır.

Kıdemi 1475 S. Y. 4857 S.Y.
1-5 Yıl 12  İş Günü 14  İş Günü
6-14 Yıl 18  İş Günü 20  İş Günü
15 Yıl ve üzeri 24  İş Günü 26  İş Günü

 

Ancak, 18 yaş dahil daha küçük ve 50 yaş dahil daha büyük olan işçilerin yıllık izin süreleri en az 20 gün olarak hesaplanacaktır.

Belirlenen süreler iş günü olup, izin dönemi içerisindeki hafta tatili veya UBGT günleri yıllık izin süresinden sayılmayacaktır.

İznin Uygulanması

4857 Sayılı Kanunun 56. maddesi ve yerleşmiş Yargıtay içtihatları gereği yıllık izin kullandırıldığı işveren tarafından işçinin imzasını taşıyan izin defteri veya benzeri mahiyette bir belge ile ispatlanmalıdır. Tanık beyanı gibi deliller ile yıllık izin kullandırıldığının ispatı mümkün olmayıp, yazılı delil dışında ancak yemin deliline dayanılabilir.

Kamu Kurumları yönünden, işçinin imzası olmasa dahi, Kurumun resmi kayıtlarında / iç yazışmalarında, işçiye izin kullandırıldığı belirtilmiş ise belgelerin ispat kabiliyeti bulunduğu kabul edilmektedir.

Yıllık izne hak kazanabilmek için bir tam yıl çalışma şartının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Yıldan arta kalan çalışma günlerde, kısmen yıllık ücretli izne hak kazanılması söz konusu olmamaktadır. Örneğin; 1 yıl 11 ay 15 gün çalışan işçi, bir defa (14 gün) yıllık ücretli izin kullanma hakkı kazanacaktır.

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Durumunda

4857 Sayılı Kanunun 59. Maddesi gereğince, işçinin çalışma dönemi içerisinde kullandırılmayan izin süreleri karşılığı yıllık izin ücreti, işçinin en son ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Hizmet akdinin devamı esnasında kullanılmayan yıllık izinler için zamanaşımı işlemeyecek, zamanaşımı fesih ile birlikte işlemeye başlayacaktır.

Yasada, yıllık iznin işveren tarafından bölünemeyeceği, tarafların anlaşması halinde bir bölümü 10 günden az olmamak üzere en çok 3’e bölünebileceği belirtilmiştir. Ancak, işçinin talebi ile izinler bölünerek kullandırılmış ise, sonradan bunların usulüne uygun kullandırılmadığının iddia edilmesi hakkın kötüye kullanımı olarak değerlendirilmektedir.

İşçinin izin sürelerinde ücret karşılığı bir başka işte çalışması 58. Maddeye aykırı olup, böyle bir durumun tespiti halinde işverenin izin ücretini geri alabileceği belirtilmiştir.

İzin Yerine Ücret Ödenmesi

İşçiye çalışma süresi içerisinde yıllık ücretli izin kullandırılmayıp bunun yerine ücretinin ödenmesi “işçinin Anayasal hakkı olan dinlenme hakkından vazgeçmesi sonucunu doğurur ki bunun kabulü mümkün değildir.”(YARGITAY 9 HD. 2001/17459-E 2002/2727-K)

Ancak, gerçekte izin kullandırılmadan izin ücreti ödendiğinin tespiti halinde, kullanılmayan izin süresi için işçinin en son ücreti üzerinden yıllık izin ücreti alacağı hesaplanmalı, çalışma süresi içerisinde yapılan yıllık izin ücreti ödemeleri, fesih tarihine kadar işlemiş yasal faizi ile birlikte hesaplanarak alacağa mahsup edilmelidir.

Süreli İş Sözleşmelerinde Yıllık İzin

İşçinin kısmi süreli hizmet sözleşmesi ile çalışması halinde kıdemi işe giriş ve çıkış tarihleri arasındaki süre esas alınarak hesaplanır. İşçi kısmi süreli de çalışsa, 1 yıllık dönemin dolması ile yıllık izin kullanma hakkı kazanacaktır. Ancak gerek çalışma esnasında kullandırılan izin süresi için, gerekse fesih halinde ödenecek izin süresi için ödenecek izin ücretinin hesabı, 30 günlük çalışma süresinde elde ettiği kazancın 30 güne bölünmesi ile tespit edilecek (kısmi) yevmiyeye göre hesaplanacaktır.

Kesintili çalışmanın tespiti halinde, önceki dönemler kıdem ve ihbar tazminatı ödenmek suretiyle tasfiye edilmiş olsa dahi, bu süreler yıllık izin kıdeminde dikkate alınacaktır.

İLGİLİ YAZILARIMIZA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA KÖTÜ NİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA ÜCRET ALACAĞI NASIL HESAPLANIR?
FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
HAFTA TATİLİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR?
EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI
CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART
BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ)
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
İŞ DAVASINDA YASAL KESİNTİLER
İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
YASAL KESİNTİLER / FAİZ ORANLARI / ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın