HAKSIZ TUTUKLAMA VE HAKSIZ GÖZALTI NEDENİYLE TAZMİNAT NASIL ALINIR?

Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği 1

Tutuklama kararına itiraz dilekçe örneği 2

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT

Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle kimler tazminat alabilir?

Tazminat İsteyebilecek Kişiler;

Bir suçun soruşturması ya da kovuşturması esnasında;

– Kanunlarda belirtilen şartlar dışında yakalanan, tutuklanan ya da tutukluluk durumunun devamına karar verilen,

– Kendisine kanuni hakları hatırlatılmadan tutuklanan ya da kanuni haklarından yararlandırılma talebi yerine getirilmeden tutuklanan,

– Kanunda belirtilen gözaltı süresi içerisinde hakim önüne çıkarılmayan,

– Kanuna uygun şekilde yakalandıktan ya da tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı ya da beraatlarına karar verilen,

– Kanuna uygun şekilde tutuklandığı halde makul süre içerisinde yargılama hakim önüne çıkarılmayan ve bu makul süre içerisinde hakkında hüküm verilmeyen,

– Gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan mahkumlar ya da işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması sebebiyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

– Yakalama ya da tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazılı olarak ya da yazılı bildirimin olanaksız olduğu hallerde sözle açıklanmayan,

– Hakkındaki arama kararı ölçüsüz şekilde gerçekleştirilen,

– Tutuklama ya da yakalanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

– Eşyasına veya diğer malvarlığına, şartları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan veya eşyası ya da malları amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

– Yakalama veya tutuklama işlemlerine karşı kanuni başvuru imkanlarından yararlandırılmayan,

Kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

Rücu;

Devlet, ödediği tazminattan nedeniyle görevinin gereklerine aykırı hareket ederek görevini kötüye kullanan hakimler ve Cumhuriyet savcılarına bu tazminatı bir yıl içinde rücu eder.

Süre;

Hükmün kesinleştiğinin ilgiliye tebliğinden itibaren 3 ay içinde veya her halde hükmün kesinleşme tarihini izleyen 1 yıl içerisinde tazminat isteminde bulunulabilir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme;

Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle tazminat İstemi, zarara uğrayan kişinin oturduğu yerdeki ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yerdeki ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.

Dilekçede Bulunması Gereken Bilgiler;

Haksız tutuklama nedeniyle tazminat isteminde bulunan kişinin dava dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini belirtmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir. Tazminat isteminde bulunan kişi yoksun kaldığı gelirleri kanıtlamak için gelirine ilişkin belgeleri dava dilekçesine eklemelidir. Haksız yakalanan veya tutuklanan kişi bu belgeleri sunmaz ise veya çalışmıyorsa mahkemece asgari ücret üzerinden hesaplama yapılır.

Dilekçedeki bilgi ve belgeler yetersiz ise mahkeme bu eksikliğin 1 ay içinde giderilmesini, aksi takdirde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde dilekçedeki eksikliğin tamamlanmaması durumunda dilekçe, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur.

Duruşma;

Mahkemece karar duruşmalı olarak verilir. İstemde bulunan kişi ve Hazine temsilcisi, çağrı kağıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluklarında karar verilebilir.

İtiraz;

Mahkemece verilen karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı ya da Hazine temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; istinaf mahkemesinde inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır.

Tazminat İsteyemeyecek Kişiler

Kanuna uygun şekilde yakalanan ya da tutuklanan kişilerden

– Tazminat almaya hak kazanmadığı halde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenleme getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hale gelenler,

– Genel af, özel af, şikayetten vazgeçme ve uzlaşma gibi nedenlerle hakkında takipsizlik ya da davanın düşmesine karar verilen ya da kamu davası geçici olarak durdurulan, ertelenen ya da düşürülenler,

– Kusur yeteneğinin olmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen kişiler,

– Adli makamlar karşısında gerçek dışı beyanla suç işlediğini ya da suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına ya da tutuklanmasına neden olan kişiler;

Tazminat isteyemezler

Haksız tutuklama ve haksız gözaltı nedeniyle tazminat davası dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

 

Yorum Yazın