ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ISLAH DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İş Mahkemesi, İşçi Alacağı Davası, Islah dilekçesi örneği

ADANA 5. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞI’NE

DOSYA NO              : … E.

ISLAH EDEN

DAVACI                   : …

VEKİLİ                     : Av. …

DAVALI                   : …

VEKİLİ                     : Av. …

İZAHI                       :

Davacı müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı tutarak davalı şirketler aleyhine açtığımız alacak davasında; Mahkemenizce yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep ettiğimiz alacağımızdan farklı olarak  müvekkilin aşağıda listede belirttiğimiz alacakları bulunduğu tespit olunmuştur. Dava, belirsiz alacak davası olarak açıldığından, bilirkişi raporu doğrultusunda dava değerini aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde ıslah etme zarureti hasıl olmuştur.

ALACAK TÜRÜ DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP OLUNAN TUTAR BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİT OLUNAN TUTAR ISLAH İLE ARTTIRILAN TUTAR TOPLAM ALACAK
MAAŞ ÜCRETİ … TL … TL … TL … TL
KIDEM TAZMİNATI … TL … TL … TL … TL
İHBAR TAZMİNAT … TL … TL … TL … TL
YILLIK İZİN ÜCRETİ … TL … TL … TL … TL
FAZLA MESAİ … TL … TL … TL

(% 30 takdiri indirim uygulanmış)

… TL
GENEL TATİL … TL … TL … TL

(% 30 takdiri indirim uygulanmış)

… TL

SONUÇ VE TALEP           : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce re’sen dikkate alınacak hususlar karşısında;   bilirkişi raporu ile ıslah dilekçemizin davalı vekiline tebliğe çıkarılmasına müteakip;

Islah talebimizin kabulüne ve müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kısım ile dava dilekçesinde talep ettiğimiz miktarların birleştirilmesi sonucu bulunan;

Ücret Alacağı             … TL

Kıdem Tazminatı        … TL

İhbar Tazminatı          … TL

Yıllık İzin Ücreti        … TL

Fazla Mesai Alacağı   … TL

Genel Tatil Alacağı    … TL

nin’, Maaş alacağı için muaccel olduğu tarih itibarı ile faizi ile birlikte, kıdem tazminatı için iş akdinin sona ermesinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faiz oranı ile birlikte, fazla mesai, UBGT ücreti alacağı için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte, yıllık ücretli izin ve ihbar tazminatı için yasal faizi ile birlikte davalı şirketten alınıp müvekkile ödenmesini, Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. …

Av. …

Yorum Yazın