CEZA HUKUKU VE İDARE HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG

CEZA HUKUKU AÇISINDAN MOBBİNG

TCK’da mobbingi doğrudan düzenleyen açık bir hüküm yoktur. Her ne kadar mobbing ceza kanununda açıkça düzenlenememiş olsa da ceza mevzuatımızdaki bazı suçların duruma göre mobbing ile örtüştüğü ve eylemin cezalandırılacağı söylenebilir. Örneğin;

– İntihara yönlendirme suçu

– Kasten yaralama suçu

– Eziyet suçu

– Cinsel saldırı suçu

– Cinsel taciz suçu

– Cebir kullanma suçu

– Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu

– Hakaret suçu

Gibi suçlar mobbing olarak tezahür edilebilir. Bu hareketler bakımından mobbingin ceza hukuku anlamında suç teşkil edebileceği söylenebilir.

Bunların yanında

– Rahatsız etme suçu (kabahatler Kanunu md. 37)

– Ayrımcılık suçu

– Gürültüye neden olma

– Kötü muamele

– Cinsel ilişkide bulunma ya da teşhircilik

– Müstehcenlik

– Haberleşmenin gizliliğini ihlal

– Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

– Özel hayatın gizliliğini ihlal

– Kişisel verilerin kaydedilmesi

– Bilişim suçları

– İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme

– İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

– Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

Gibi suçlar da duruma göre mobbing olarak değerlendirilebilir.

İDARİ YARGI AÇISINDAN MOBBİNG

Mobbing ile kamuda çalışanların karşılaşması durumunda açılacak tazminat davaları (tam yargı davaları) ve iptal davaları idari yargının göre alanına girecektir.

Örneğin Devlet hastanesinde çalışan hemşire idarenin kendisine mobbing uyguladığı gerekçesi ile manevi tazminat talepli dava açmıştır. Sakarya idare mahkemesi “davacının kişilik haklarının ve manevi bütünlüğünün zarara uğradığı sonucuna varıldığı” kanaatine vararak davacıya manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir. (Sakarya 1. İdare Mahkemesi 2010/474 E, 2011/187 K.)

Her ne kadar 2011 Yılında yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 3ç maddesinde bu konudaki tazminat davalarının adli yargıda görüleceği hükme bağlanmış olsa da Anayasa mahkemesi bu maddenin tamamını iptal etmiştir.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İLGİLİ YAZILAR

MOBBİNGİN TANIMI VE TEMEL ESASLARI

MOBBİNG HUKUKSAL DURUM VE BAŞVURU YOLLARI

MOBBİNG NEDENİYLE FESHEDİLEN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MOBBİNG NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yorum Yazın