İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

İptal Davası

İdari işlemin iptali;

İdari işlemler hakkında, menfaatleri ihlal edilen kişiler, yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olduklarından dolayı, idari işlemin iptali için dava açılabilir.

Yetkili idare mahkemesi, dava konusu olan idari işlemi ya da idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir ve yetki konusu kamu düzenine ilişkindir.

Taşınmaz mallarla ilişkin idari davalarda yetkili mahkeme taşınmaz malların bulunduğu yer idare mahkemesidir.

Her bir idari işlem aleyhine ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işlem var ise bu işlemlere karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir. Birden fazla kişinin ortak dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya menfaatlerinde iştirak bulunması gerekir. Aynı zamanda davaya yol açan maddi olay veya hukuki sebeplerin aynı olması gerekmektedir.

Davada husumet iptali istenen kararı almış ya da alınan kararı yürütecek olan idareye yöneltilir. Kamu görevlilerine husumet yöneltilemez.

Süre

Dava açma süresi, Danıştay’da ve idare mahkemelerinde 60 ve vergi mahkemelerinde 30 gündür.

Bu süreler;

-İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden

-Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda ise Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar.

Yürütmenin Durdurulması

İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda Danıştay veya idari mahkemeler, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.

Yürütmenin durdurulması istemli davalarda tebligat ve cevap verme süreleri kısaltılabilir aynı zamanda tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.

Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir. Ancak, durumun gereklerine göre teminat istenmeyebilir. İdareden ve adli yardımdan faydalanan kişilerden teminat alınmaz.

Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar;

-Danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarına,

– Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine,

– İdare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine,

– Çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye,

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.

İtiraz edilen merciler, dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

 

Yorum Yazın