İCRA VE İFLAS KANUNU’NUN 99. MADDESİ UYARINCA AÇILAN İSTİHKAK DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA VE İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DETAYLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

IIK 97. Maddesine göre açılan istihkak davası dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

İstahkak davası dilekçe örneği

Üçuncü kişinin istihkak iddiasının reddi istemi 

 

İstihkak Davası

 

 … NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :

VEKİLİ                    :

DAVALI/

3.KİŞİ                       :

DAVALI/

BORÇLU                  :

KONU                       : Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talebimizdir. (İstihkak davası)

DAVA DEĞERİ      :

İCRA DOSYASI     :

AÇIKLAMALAR   :

1-) Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyadan … tarihinde yapılan haciz esnasında borçluya ait olan menkul mallar davalının zilyetliğindeyken haczedilmiş ve muhafaza altına alınmıştır.

2-) Davalı üçüncü kişinin haczedilen ve muhafaza altına alınan malların kendisine ait olduğunu ileri sürmesi üzerine İİK.nun 97. maddesine göre haciz yapılması talebimiz reddedilmiş, İİK’nun 99. maddesine göre haciz işlemi yapılmış, İcra Müdürlüğü tarafımıza İİK. 99 maddesi uyarınca davalı aleyhine istihkak davası açmak üzere yedi günlük süre vermiştir.

3-) Haciz işlemi yapmak için borçluya ait işyerine gidildiğinde söz konusu işyerinde çalışan …’den borçluyu tanıyıp tanımadığı sorulmuştur. … isimli şahıs; “borçlu ile ilgisi olmadığını ancak yaklaşık 6 ay önce burayı borçlu …’den devir aldıklarını” beyan etmiştir. Daha sonra işyerinin sahibi olduğunu beyan eden … isimli şahıs, borçlu ile alakası olmadığını söz konusu işyerini herhangi bir kişiden devralmadığını beyan etmiştir.

4-) Borçlu …, haciz yapılan adresi, … Bankası … Şubesine işyeri adresi olarak beyan etmiştir.

Söz konusu adrese bu nedenle haciz işlemi yapılmak üzere gidilmiştir. Haciz yapılan işyerinde çalışan ve işyeri sahibi … ile aynı soyadı taşıyan …’nin beyanları ile …’nin beyanları çelişmektedir. BK.’nun 179. maddesine göre “Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı mamelekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen mesul kalır” Bu düzenlemeye göre 3. şahıs olduğunu iddia eden … borçlu ile birlikte müteselsilen sorumludur. 3. kişi konumunda olduğunu iddia eden … mülkiyetin kendisine ait olduğunu ispatlar belge sunmamakla birlikte iddia ettiği gibi devir olgusunun aksini ispatlar herhangi bir belge de sunmamıştır. Ayrıca Yargıtay içtihatlarına göre, haciz sırasında işyerinin 3. kişiye ait olduğunu belirterek sunulan vergi kaydı mülkiyeti ispata yeterli değildir. (T.C. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2004/963 E. 2004/3225 K. 5.4.2004 T.) Haciz zaptında yer almamakla birlikte, işyeri sahipleri kendileri ile alakaları olmadığını iddia ettikleri borçlu …’i aramışlar ve işyerinde şu anda haciz yapıldığını kendisine bildirmişlerdir. Buna karşılık olarak borçlunun borcu kapatacağını söylediğini haricen duymuş bulunmaktayız. Görüldüğü üzere işyeri çalışanlarının çelişkili anlatımları ve borçlu ile o anki münasebetleri muvazaa olgusuna işaret etmektedir.

5-) Üçüncü kişi tarafından ileri sürülen haksız istihkak iddiasının reddi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : BK.m. 179, İİK. m.99 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                  :

1-) İcra Dosyası

2-) Borçlu tarafından … Bankası … Şubesine verilen beyan

ve diğer yasal deliller.

NETİCE-İ TALEP      : Arz edilen nedenlerle haklı ve mesnetli olarak açmış olduğumuz İstihkak davası nın kabulü ile menkul malların borçlu …’in aidiyetinde olduğuna karar verilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.  …

Davacı Vekili

 

İstihkak davası – dilekçe orneği – icra takibi

İstahkak davası dilekçe örneği

Üçuncü kişinin istihkak iddiasının reddi istemi 

 

ANASAYFA – SİTE İÇİ ARAMA BÖLÜMÜNDEN DİLEKÇE VE MAKALE ARAYABİLİRSİNİZ. 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM FORMUNDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ

GÖRÜŞ, ÖNERİ VE YORUMLARINIZI LÜTFEN BİZİMLE PAYLAŞIN!

Yorum Yazın