ACİZ VESİKASI NEDİR?

ACİZ VESİKASI – GEÇİCİ ACİZ VESİKASININ İPTALİ

Alacaklı alacağının tamamını alamamış ise alacağının kalan miktarı için kendisine verilen vesikaya aciz vesikası denir. (Borç ödemeden aciz vesikası) Aciz vesikası 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 143. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre

  • Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gereken koşullar yerine gelmiş ise, icra dairesi kalan miktar için hemen bir aciz vesikası düzenler. Vesikanın bir suretini alacaklıya bir suretini de borçluya verir.
  • Aciz vesikası hiçbir harç ve vergiye tabi değildir.
  • Aciz vesikasının bir sureti da her il merkezinde Adalet Bakanlığınca tespit edilen icra dairesi tarafından tutulan özel sicile kaydedilmek üzere bu icra dairesine gönderilir.
  • Aciz vesikası sicili alenidir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 105. maddesinde haciz esnasında haczi kabil mal bulunmaz ise haciz tutanağının aciz vesikası hükmünde olduğu düzenlenmiştir.

  • Alacaklı aciz vesikasını aldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde takip yapmaya teşebbüs ederse yeniden ödeme emri gönderilmesine gerek yoktur.
  • Aciz vesikasında yazılı olan alacak miktarı için faiz istenemez.
  • Borç, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.
  • Borçlu, borcunu işlemiş faizleriyle birlikte aciz vesikasını düzenleyen icra dairesine her zaman ödeyebilir.
  • Borcun tamamının ödenirse aciz vesikası sicilden terkin edilir.
  • İcra takibi batıl ise ya da iptal edilirse veya borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararı ile sabit olursa veya alacaklı icra takibini geri alırsa, aciz vesikası sicilden terkin edilir.

ACİZ BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ ÖRNEĞİ

T.C. …  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO              : …/ …/ E.

BORÇLU/LAR        :

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada; aciz belgesi verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederim. …/ …/ …

Alacaklı Vekili

Av.

GEÇİCİ ACİZ VESİKASININ İPTALİ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… …  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                    :

DOSYA NO                                  :

ŞİKAYET EDEN                            :

VEKİLİ                                          :

ALACAKLI                                    :

VEKİLİ                                          :

KONU                                           : Geçici aciz vesikasının iptali istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkil aleyhine … tarafından … Aile Mahkemesinin … sayılı ilamına dayalı olarak nafaka alacağının tahsili için … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasıyla icra takibi yapılmıştır.

2) Müvekkil tarafından, … Aile Mahkemesinin takibe konu ilamı üzerine nafaka alacağına mahsuben icra takibine kadar aylık olarak toplam … TL. ödeme yapılmıştır. Bu ödemelere ilişkin banka dekontları dilekçemiz ekinde sunulmuştur.

3-) Müvekkil tarafından yapılan bu ödemelere rağmen … tarihinde müvekkil aleyhine icra takibi yapılmış, …/…/… tarihinde ise evine hacze gelinmiştir. Haciz esnasında müvekkilin haczi kabil malları bulunmakla birlikte, bu malların takdir edilen kıymetlerinin, takip konusu alacağı karşılamadığı gerekçesiyle müvekkil hakkında haksız olarak geçici aciz vesikası düzenlenmiştir.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkil hakkında düzenlenen …/…/… tarihli geçici aciz vesikasının iptaline karar verilmesini talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2004 S. K. m. 16, 105. 6100 S. K. m. 266.

HUKUKİ DELİLLER           :      1-) … Aile Mahkemesinin … sayılı ilamı

2-) …. … İcra Müdürlüğü’nün …./…. E. Sayılı dosyası

3-) Müvekkilce yapılan ödemelere ilişkin banka dekontları

                                                 4-) Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle …tarihli geçici aciz vesikasının iptaline karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Şikayet Eden Vekili

                                                                                                                       Av.  

 

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın