HAKİMLİK ve SAVCILIK TEMİNATI

HAKİMLİK ve SAVCILIK TEMİNATI

1982 Anayasasındaki hâkimlik ve savcılık teminatını sağlamaya yönelik düzenlemeler de şu şekildedir:

• Hakimler ve savcılar azlolunamaz
• Kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz
• Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.

Bunlar dışında Anayasa’nın 140. maddesinde hâkimlik ve savcılık mesleğiyle ilgili şu özelliklere yer verilmiştir:

• Hakimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev yaparlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür.
• Hakimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre görev ifa ederler.
• Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.
• Hakimler ve savcılar altmışbeş yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler; askeri hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.
• Hakimler ve savcılar, kanunda belirtilenlerden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar.
• Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.
• Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanlar, hâkimler ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler. Bunlar, hâkimler ve savcılara ait esaslar dairesinde sınıflandırılır ve derecelendirilirler, hâkimlere ve savcılara tanınan her türlü haklardan yararlanırlar.

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

Hakimler ve Savcılar Kurulu

ANAYASA MAHKEMESİ

İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)

İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi – Defi Yolu)

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI

Hakimlik ve savcılık teminatı

Hakimlik ve savcılık teminatı

Hakimlik ve savcılık teminatı

Hakimlik ve savcılık teminatı

Hakimlik ve savcılık teminatı

Yorum Yazın