Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

• Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır.

• Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ancak iki kararda farklı bir çoğunluk alınması gerekir:

 Siyasi partilerin kapatılması veya devlet yardımından yoksun bırakılması
 Anayasa değişikliklerinin iptali

Bu iki durumda toplantıya katılan Anayasa Mahkemesi üyelerinin 2/3’ünün kararı gerekir. (2010 Anayasa değişikliği)

• Siyasî partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanır.

• Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinde inceler. Ayrıca 2010 Anayasa değişikliği ile bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verilebilir.

• Anayasa mahkemesi kararları kesindir. Ancak 2010 Anayasa değişikliği ile Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.

• Anayasa Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, Başkan, başkan vekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla; Mahkemenin çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve işbölümü kendi yapacağı İçtüzükle düzenlenir.

• Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.

• Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, TBMM, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

• İptal kararının yürürlüğe girdiği tarihte, iptal olunan kanun hükmü ile yürürlükten kaldırılmış kanun hükümleri kendiliğinden yürürlüğe girmez. Çünkü bir kanun, diğer kanunla ilga edildiğinde yürürlükten kalkar. Yani artık böyle bir kanun hukuk âleminden silinmiş olur. Bu kanunu ilga den kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ilga edilm iş, dolayısıyla artık hukuk âleminden silinmiş olan kanuna hayat vermez.

• İptal kararları geriye yürümez.

• İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz

• Anayasa Mahkemesi, bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin tamamını veya bir bölümünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

• Anayasa Mahkemesi 1993 yılında verdiği bir kararda, kanunların ve diğer normların yürürlüğünü durdurma yetkisini kendisinde görmüştür

• Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

ANAYASA MAHKEMESİ

İPTAL DAVASI (SOYUT NORM DENETİMİ)

İTİRAZ YOLU (SOMUT NORM DENETİMİ – DEFİ YOLU)

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURULAR

ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇALIŞMA VE YARGILAMA USULÜ

HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Yorum Yazın