ANAYASA MAHKEMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ

1.) Kuruluşu

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ile ilgili özellikler şu şekilde özetlenebilir:

• 2017 Anayasa değişikliğiyle üye sayısı 15 kişiden oluşur.

• Yedek üye yoktur

• Bu üyelerden 12’si Cumhurbaşkanı, 3’ü TBMM’ce seçilir.

• Üyelerin görev süresi 12 yıldır.

• Bir kimse iki defa üye seçilemez

• Üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar

• Anayasa Mahkemesi kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçer.

• Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yüksek öğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf Hâkim ve savcıların adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır.

• Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden; görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde de, Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer.

2017 yılı Anayasa değişiklikleri ile;

• Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kurulur.

• Cumhurbaşkanının, 1 üyeyi Askeri Yargıtay, 1 üyeyi de Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından seçeceğine dair hüküm kaldırılmıştır.

2. Anayasa Mahkemesinin Görevleri

Anayasa Mahkemesinin ilk ve en önemli görevi anayasaya uygunluk denetimi yapmaktır. Anayasa Mahkemesi anayasaya uygunluk denetimini iki farklı yöntemle yerine getirir.

Soyut norm denetimi (iptal davası) ve Somut norm denetimi (itiraz yolu)

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

ANAYASA MAHKEMESİ

İPTAL DAVASI (SOYUT NORM DENETİMİ)

İTİRAZ YOLU (SOMUT NORM DENETİMİ – DEFİ YOLU)

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURULAR

ANAYASA MAHKEMESİNİN ÇALIŞMA VE YARGILAMA USULÜ

HAKİMLİK VE SAVCILIK TEMİNATI

Anayasa Mahkemesi

Yorum Yazın