Savcılar

Savcılar, esas olarak ceza yargılamasında görevlidir; ancak kanun açıkça düzenlerse hukuk yargısında da görev alırlar.

Savcı tarafsız değildir; bu nedenle Anayasa, savcısının tarafsızlığından söz etmemiştir. Hâkimler, bağımsız ve tarafsızken; savcılar kamu adına taraftır. Bununla birlikte, dava açması için savcıya emir ve talimat verilemez.

Savcılar, kanunun açıkça belirlemiş olduğu ve kamu düzeni ile ilgili hallerde davacı sıfatıyla hukuk davası açabilirler yahut açılmış bulunan davalara müdahil sıfatıyla (kendine özgü, bağımsız bir katılma) katılabilirler. Savcının açtığı davanın görülmesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.

Savcının yer aldığı dava ve işler üzerinde taraflar serbestçe tasarruf (feragat, kabul veya sulh) edemezler.

Savcı, yer aldığı hukuk davalarında, dava açma, kanun yollarına başvurma, delillerin toplanmasını isteme gibi taraf olmaya bağlanan her türlü yetkiyi kullanabilir. Bununla beraber savcının açmış olduğu davalar harçtan muaftır.

Bu davalarda, Savcı, aslında taraf olmayıp, dava takip yetkisine sahiptir. Savcıların açabilecekleri davalara örnek olarak şunları verebiliriz:

Nesebin düzeltilmesine itiraz davası (TMK m. 294)

Evlenmenin butlanı davası (TMK m. 146)

Evlenmenin men’i davası (TMK m. 138)

Derneğin kapatılması (DerK m. 32)

Sendikanın kapatılması (Sendikalar ve TİS K. m. 31)