Asliye Ticaret Mahkemeleri

Asliye Ticaret Mahkemeleri

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın, mutlak veya nisbi ticari davalara bakmakla görevli ilk derece mahkemeleridir. Asliye ticaret mahkemeleri, ticari davaların yoğunluk kazandığı il ve ilçelerde kurulabilir.

6545 sayılı K. ile ATM’leri bir kez daha toplu mahkeme haline getirilmiştir. Sayılan şu hallerde, ATM, heyet halinde görev yapar:

Miktar veya değeri 300.000 lira ve üzeri olan dava ve işlerde

İflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan iş ve davalarda

TTK uyarınca hakimin kesin olarak karara bağlayacağı davalarda

Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan:

Genel kurul kararlarının iptali

Yönetim, organlarının sorumluluğu, organların azli ve geçici organ atanması, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalarda

HMK ve MTK uyarınca gerçekleştirilen tahkim yargılamaları bakımından, tahkim şartına ilişkin itirazlara; hakem kararının iptali davalarına; hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar; yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalar

Dikkat! Torba yasa, çekişmesiz yargı işlerini bu kapsamda saymamıştır. Bu nedenle, çekişmesiz yargı işlerinde ticaret mahkemesinin tek hakimli görev yapacağı ifade edilebilir.

Kural olarak yazılı yargılama usulü uygulanır; ancak iflâs ve konkordato hukuku çerçevesinde basit yargılama usulü uygulanır.