Anayasa Yargısı

Anayasa Yargısı

Anayasa yargısındaki mahkeme, Anayasa Mahkemesi’dir

Bu yargı çeşidinde tek derecelik esası vardır.

Anayasa mahkemesi ile diğer yargı kollarında görev yapan mahkemeler arasında yargı yolu uyuşmazlığı çıkarsa, bu konuda Anayasa mahkemesinin kararı esas alınır.

Ancak, hukuk mahkemeleri ile Anayasa mahkemesi arasında doğrudan bir hiyerarşik ilişki yoktur.

Anayasa Mahkemesi, Kanunların ve diğer normların (Kanun Hükmünde Kararnamelerin ve TBMM İçtüzüğünün) Anayasa’ya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler; ayrıca Yüce Divan sıfatıyla baktığı işler de mevcuttur.

Hukuk mahkemeleri, davada uygulanacak kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varırsa, davaya bakan mahkemenin bu durumu zorunlu bekletici sorun yapması ve Anayasa Mahkemesi’nin de beş ay içinde anayasaya aykırılık iddiasını çözüme kavuşturması gerekir. Aksi takdirde davaya bakan mahkeme, mevcut kanun hükmüne göre kararını verecektir.