Term Category: HUKUK TERİMLERİ

Terditli dava

Terditli davaTerditli dava; Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla... More; Davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında aslilik-­‐ferîlik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır. Mahkeme, davacının asli talebinin esastan reddine karar vermedikçe, fer’î talebini inceleyemez ve …

Tespit davası

Tespit davasıTespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ... More yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. Tespit davasıTespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ... More açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı …

Topluluk davası

Topluluk davasıTopluluk davası; Dernekler ve diğer tüzel kişiler, stat... More; Dernekler ve diğer tüzel kişiler, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için dava açabilir. Topluluk davasıTopluluk …

Tüketici Mahkemeleri

Tüketici mahkemeleriTüketici mahkemeleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması... More, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü uyuşmazlığa bakar: Taksitle satış; tüketici kredileri; konut finansmanı sözleşmeleri; ön ödemeli konut satışı; diğer tüketici sözleşmeleri (mesafeli satış – devre tatil – paket tur) Tüketici mahkemeleriTüketici mahkemeleri, …

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık DivanıTürkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı, Mecl..., Meclis üyeleri arasından seçilen Meclis Başkanı, Başkanvekilleri, Katip üyeler ve İdare Amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanı, Meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları Başkanlık için aday gösteremezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi …

Usul ekonomisi ilkesi

Usul ekonomisi ilkesiUsul ekonomisi ilkesi; Hakim, yargılamanın makul süre iç... More; Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Usul ekonomisi ilkesiUsul ekonomisi ilkesi; Hakim, yargılamanın makul süre iç... More Usul ekonomisi ilkesiUsul ekonomisi ilkesi; Hakim, yargılamanın makul süre iç... More

Yargıtay

YargıtayYargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka b... More, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargıAdli yargı Genel olarak hukuk mahkemelerinin özel hukuk al... More merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci olup, bağımsız bir yüksek mahkemedir. YargıtayYargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka b... More, Kanun’la …

Zabit Katibinin Yasaklılığı Ve Reddi

Zabit Katibinin Yasaklılığı Ve ReddiZabit Katibinin Yasaklılığı Ve Reddi Davada görevli zab... More Davada görevli zabıt katibi hakkında 34 ve 36 ncı maddelerde düzenlenen sebeplerden birisiyle ret talebinde bulunulabilir. Ret talebi, zabıt katibinin görev yaptığı mahkeme tarafından karara bağlanır. Bu konuda verilecek kararlar kesindir. Zabıt katibi 34 üncü maddedeki sebepleri …