Term Category: HUKUK TERİMLERİ

Hakimlerin Teminatı

Hakimlerin TeminatıHakimlerin Teminatı Yargı bağımsızlığını sağlamak ... More Yargı bağımsızlığını sağlamak amacıyla getirilen güvencelerden biri hâkimlik ve savcılık teminatı oluşturur. Hâkimlere tanınan teminat, kişi olarak hâkime tanınan bir güvencedir. Bu teminatların çoğunluğu Anayasa’da düzenlenmiştir. Hâkimler ve savcılarSavcılar, esas olarak ceza yargılamasında görevlidir; an... More, azlolunamazlar, yaş haddi ve maluliyet hali …

Hukuki dinlenilme hakkı

Hukuki dinlenilme hakkıHukuki dinlenilme hakkı; Davanın tarafları, müdahiller v... More; Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak; Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, Açıklama ve ispat hakkını, Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak …

İcra Mahkemeleri

İcra Mahkemeleriİcra Mahkemeleri İcra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazl... More İcra ve iflas hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözer. Basit yargılama usulü uygulanır. Adli tatil hükümleri uygulamaz. Tek hâkimli ve asliye hukuk mahkemesi derecesindedir. İcra mahkemelerinin uyuşmazlıkları inceleme yetkisi son derece sınırlıdır; bu nedenle icra mahkemesi kararları, kural olarak maddi anlamda kesin …

İdari yargı

İdari yargıİdari yargı İdarenin işlem ve eylemlerinden ve genel ola... More İdarenin işlem ve eylemlerinden ve genel olarak kamu hukuku alanındaki faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlendiği yargı koludur. Ancak idarenin, özel hukuk kurallarına göre yaptığı işlem, eylem veya sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar idari yargının değil adli yargının faaliyet alanına girer. Bu yargı …

İhtiyari dava arkadaşlığı

İhtiyari dava arkadaşlığıİhtiyari dava arkadaşlığı; Birden çok kişi, aşağıd... More; Birden çok kişi, aşağıdaki hallerde birlikte dava açabilecekleri gibi aleyhlerine de birlikte dava açılabilir: Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması. Ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş …

İlk İtiraz

İlk İtirazİlk İtiraz İlk itirazlar aşağıdakilerden ibarettir: - ... More İlk itirazlar aşağıdakilerden ibarettir: – Kesin yetki kuralının bulunmadığı hallerde yetki itirazı. – Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı. İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi halde dinlenemez. İlk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir. İlk itirazlar, ön sorunlar …

İnşai dava

İnşai davaİnşai dava yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukuki durum yara... More yoluyla, mahkemeden, yeni bir hukuki durum yaratılması veya mevcut bir hukuki durumun içeriğinin değiştirilmesi yahut onun ortadan kaldırılması talep edilir. Bir inşaî hakkın, dava yoluyla kullanılmasının zorunlu olduğu hallerde, inşaî dava açılır. Kanunlarda aksi belirtilmedikçe, inşaî hükümler, geçmişe etkili …

İş Mahkemeleri

İş mahkemeleriİş mahkemeleri, 5521 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu... More, 5521 sayılı “İş Mahkemeleriİş mahkemeleri, 5521 sayılı “İş Mahkemeleri Kanunu... More Kanunu” ile iş davalarının yoğun olduğu il ve ilçelerde (İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Zonguldak vs.) kurulmuştur. Birden fazla iş mahkemesi bulunan yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların görüleceği iş mahkemeleri, …

İtiraz ve Def’i

İtiraz ve Def’iİtiraz ve Def'i İTİRAZ DEF’İ Vakıaya dayanır Hakka d... More İTİRAZ DEF’İ Vakıaya dayanır Hakka dayanır Dava dosyasından anlaşıldığı ölçüde mahkeme tarafından re’sen gözetilir ve taraflar da her zaman ileri sürebilir Mahkeme tarafından re’sen gözetilemez ve  taraflarca esasa cevap süresi içinde ileri  sürülmelidir Menfaati olan herkes ileri sürebilir …

Kadastro Mahkemeleri

Kadastro mahkemeleriKadastro mahkemeleri, 3402 sayılı “Kadastro Kanunu” il... More, 3402 sayılı “Kadastro Kanunu” ile kurulmuştur. Bu mahkemelerin kuruluş amacı, toprak düzenindeki karmaşayı tasfiye etmektir. Tek hâkimli ve asliye hukuk mahkemesi derecesindedir. Basit yargılama usulü uygulanır. Adli tatile tabi değildir. Kadastro Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözer. Görevi, taşınmaz hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği …