Term Category: HUKUK TERİMLERİ

Acele İtiraz

Acele İtirazAcele İtiraz; Verilen kararın tefhim yada tebliğinden iti... More; Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararı veren makam değil itiraz mercii bir karar verir. (CMUK. 304)

Aciz Vesikası

Aciz VesikasıAciz Vesikası; alacaklı alacağının tamamını alamamı... More; alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143)   Borç ödemeden aciz vesikasıAciz Vesikası; alacaklı alacağının tamamını alamamı... More: Madde 143 – Alacaklı alacağının tamamını alamamış ve aciz vesikasıAciz Vesikası; alacaklı alacağının tamamını alamamı... More düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse, icra dairesi …

Adli yargı

Adli yargıAdli yargı Genel olarak hukuk mahkemelerinin özel hukuk al... More Genel olarak hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetleri ile ceza kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller hakkında devletin cezalandırma yetkisini kullanması ile ilgili yargısal faaliyettir. Bu yargı çeşidindeki en yüksek mahkeme ise Yargıtay’dır. Bir idari işlem veya eylem …

Aile Mahkemeleri

Aile MahkemeleriAile Mahkemeleri Aile mahkemeleri, 4787 sayılı “Aile Mah... More Aile mahkemeleriAile Mahkemeleri Aile mahkemeleri, 4787 sayılı “Aile Mah... More, 4787 sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun” ile Hâkimler ve SavcılarSavcılar, esas olarak ceza yargılamasında görevlidir; an... More Yüksek Kurulu’nun olumlu görüşü ve Adalet Bakanlığı’nın onayı …

Aleniyet ilkesi

Aleniyet ilkesiAleniyet ilkesi; Duruşma ve kararların bildirilmesi alenid... More; Duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir. Tarafların gizlilik talebi ön sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde …

Anayasa Yargısı

Anayasa YargısıAnayasa Yargısı Anayasa yargısındaki mahkeme, Anayasa Ma... More Anayasa yargısındaki mahkeme, Anayasa Mahkemesi’dir Bu yargı çeşidinde tek derecelik esası vardır. Anayasa mahkemesi ile diğer yargı kollarında görev yapan mahkemeler arasında yargı yolu uyuşmazlığı çıkarsa, bu konuda Anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Ancak, hukuk mahkemeleri ile Anayasa mahkemesi arasında doğrudan …

Asli müdahale

Asli müdahaleAsli müdahale; Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey... More; Bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia eden üçüncü kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilir. Asli müdahaleAsli müdahale; Bir yargılamanın konusu olan hak …

Asliye Hukuk Mahkemeleri

Asliye Hukuk MahkemeleriAsliye Hukuk Mahkemeleri Hukuk yargısı alanında genel gö... More Hukuk yargısı alanında genel görevli ilk derece mahkemeleri arasında yer alır. Asliye hukuk mahkemeleriAsliye Hukuk Mahkemeleri Hukuk yargısı alanında genel gö... More, her il merkezi ile ilçelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve …

Asliye Ticaret Mahkemeleri

Asliye Ticaret MahkemeleriAsliye Ticaret Mahkemeleri Dava konusunun değer ve miktarı... More Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın, mutlak veya nisbi ticari davalara bakmakla görevli ilk derece mahkemeleridir. Asliye ticaret mahkemeleriAsliye Ticaret Mahkemeleri Dava konusunun değer ve miktarı... More, ticari davaların yoğunluk kazandığı il ve ilçelerde kurulabilir. 6545 sayılı K. ile …

Basit İkrar

Basti İkrar ; Karşı tarafın ileri sürdüğü bir vakıanın doğru olduğunu kayıtsız şartsız bildirmeye basit ikrar denir. Örneğin; davacının davalıya 5.000 TL ödünç verdiğini iddia etmesi üzerine de davalı söz konusu meblağı ödünç olarak aldığını bildirmesidir. Basit ikrar bölünemez, bu nedenle ispat yükü davacıdadır. Sadece ödünç para verme vakıası çekişmeli …