İFTİRA SUÇU – İFTİRA SUÇUNUN CEZASI – İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

İFTİRA SUÇUNUN CEZASI

İftira suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre; Yetkili makamlara ihbarda ya da şikayette bulunarak veya basın, yayın yolu ile, işlemediğini bildiği halde, bir kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak maksadıyla bir kişiye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişiye, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir. (Asliye Ceza Mah.)

Bu suçun maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması şeklinde işlenmesi durumunda, ceza yarı oranında artırılır.

İsnat edilen suçu işlemediği gerekçesi ile hakkında beraat kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil sebebiyle gözaltına alma ve tutuklama dışında diğer bir koruma tedbiri uygulanmış ise, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

İsnat edilen suçu işlemediği gerekçesi ile hakkında beraat kararı ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil sebebiyle gözaltına alınması ya da tutuklanması halinde; iftira eden kişi, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu olur.

Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis ya da müebbet hapis cezası almış olması durumunda, 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ağır Ceza Mah.) Mağdurun mahkum olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, ceza yarısı kadar artırılır.

İftira suçunda dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten itibaren başlar.

Basın yayın yolu ile işlenen iftira suçu nedeniyle verilen mahkumiyet kararı, aynı ya da eşdeğerde basın yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek maksadıyla, başka bir kişiye ait kimliği ya da kimlik bilgilerini kullanan kişi, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

Etkin pişmanlık

İftira eden kişinin, mağdur hakkında adli ya da idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi durumunda, iftira suçu nedeniyle verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Mağdur hakkında kovuşturma işlemleri başlamadan önce iftiradan dönülmesi durumunda, iftira suçu nedeniyle verilecek cezanın dörtte üçü indirilir.

Etkin pişmanlığın;

  • Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi durumunda, verilecek cezanın üçte ikisi,
  • Mağdurun mahkumiyetinden sonra gerçekleşmesi durumunda, verilecek cezanın yarısı,
  • Hükmolunan cezanın infazına başlanması durumunda, verilecek cezanın üçte biri,

İndirilebilir.

İftiranın konusunu oluşturan özellikle idari yaptırım uygulanmasını gerektiren fiilden dolayı;

  • İdari yaptırım kararı verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması durumunda, verilecek cezanın yarısı,
  • İdari yaptırım kararı uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması durumunda, verilecek cezanın üçte biri,

İndirilebilir.

Basın yayın yolu ile yapılan iftira nedeni ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntem ile yayınlanması gereklidir.

İFTİRA SUÇU DİLEKÇE ÖRNEĞİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C. YARGITAY

16.Ceza Dairesi

Esas:  2015/1153

Karar: 2015/1604

Karar Tarihi: 28.05.2015

İFTİRA SUÇU – SANIĞIN EYLEMİNİN SUÇ İŞLEMEDİĞİNİ BİLDİĞİ KİMSEYE SUÇ ATMAK BİÇİMİNDE OLMAYIP ŞİKAYET HAKKINI KULLANMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU – BERAAT YERİNE MAHKUMİYETE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU

KARARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

T.C. YARGITAY

16.Ceza Dairesi

Esas:  2015/2743

Karar: 2015/1502

Karar Tarihi: 22.05.2015

İFTİRA SUÇU – TEKERRÜRE ESAS ALINAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARININ DOSYA İÇERİSİNE KONULARAK İNFAZ TARİHİNİN TEREDDÜTE YER BIRAKMAYACAK BİÇİMDE TEKERRÜRE ESAS TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ

KARARIN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!

DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ!

Yorum Yazın