Kategori: NASIL YAPILIR?

HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU Hakimin hukuki sorumluluğu Devletin sorumluluğu ve rücu Hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı aşağıdaki sebeplere dayanılarak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir: a) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. b) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat …

HAKİMLERİN YASAKLILIĞI VE REDDİ

HAKİMLERİN YASAKLILIĞI VE REDDİ Hakimin yasaklılığı ve reddi hakimin tarafsızlığını sağlanmaya yönelik kurumlardır. Hakimin tarafsız kalamayacağına kesin gözle bakılan ya da kuşkuya düşülen haller için düzenlenmiştir. Hakimin yasaklılığı ile reddinin karşılaştırılması   HAKİMİN YASAKLILIĞI HAKİMİN REDDİ Hakimin davaya kesinlikle bakılamayacağı kanun koyucu tarafından varsayılmıştır, aksi ispat edilemez. Hakimin objektif davranamayacağı …

ÇEKİŞMELİ YARGI VE ÇEKİŞMESİZ YARGI

ÇEKİŞMELİ YARGI VE ÇEKİŞMESİZ YARGI A. Genel Olarak Çekişmeli yargı çekişmesiz yargı Medeni usul hukukunun konusu özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve diğer işler oluşturur. Bu nedenle, çekişmeli ve çekişmesiz yargı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli yargı, iki taraf arasındaki özel hukuk alanında faaliyet gösteren bir hukuki uyuşmazlığın taraflardan birinin talebi …

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE ÇEŞİTLERİ

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE ÇEŞİTLERİ Mirasbırakan kişi, tasarruf özgürlüğü sınırları içerisinde kendi malvarlığının tamamında ya da bir bölümünde vasiyetname veya miras sözleşmesi ile tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mirasbırakan kişinin tasarruf etmediği kısım malvarlığı, yasal mirasçılarına kalır. (4721 Sayılı Medeni Kanun m. 514) Şartlar ve yüklemeler Mirasbırakan kişi, ölüme bağlı tasarruflarını …

YASAL MİRASÇILAR

YASAL MİRASÇILAR KAN HISIMLARI Medeni Kanunda Kan Hısımları 4 başlık altında sayılmıştır. I-) Altsoy II-) Ana Ve Baba III-) Büyük Ana Ve Büyük Baba IV-) Evlilik Dışı Hısımlar I-) ALTSOY Medeni Kanun’un 459. maddesine göre miras bırakanın birinci derecede mirasçıları o kişinin altsoyudur.  Miras bırakanın çocukları eşit derecede mirasçıdır. Eğer …

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ Avukatlık sözleşmesi nedir? Avukatlık sözleşmesi nasıl düzenlenir? Avukatlık sözleşme örneği Vekalet Sözleşmesi Avukatlık sözleşmesi, avukat ve iş sahibi arasında, avukatın belirli bir hukuki yardımda bulunması karşılığında iş sahibinin belli bir meblağı veya değeri avukata vermeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesinin tarafları avukat ve iş sahibidir. Avukatlık sözleşmesinin vekalet …

MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ

MİRASÇILARIN HUKUKÇA EŞİTLİĞİ İLKESİ   I. KURAL Medeni Kanunumuz, mirasın paylaşımında ikinci ilke olarak «mirasçıların hukukça eşitliği»ni kabul etmiştir. Medeni Kanunumuzun 646/1 hükmündeki paylaşımda mirasçıların hukukça eşitliğinden kasdedilen, bütün mirasçıların eşit miktarda miras paylarına sahip olmaları değil, cinsiyetleri, yaşları dikkate alınmadan mirasçıların aynı haklara sahip olmalarını, tereke üzerinde aynı yetkilere …

MİRASIN HÜKMEN REDDİ

MİRASIN HÜKMEN REDDİ Genellikle Medenî Kanunumuz, 605. m.II.f mirasın reddinin sulh mahkemesine ulaşması icap eden tek taraflı, yazılı veya sözlü bir irade beyanı ile yapılması gerektiği ilkesinden ayrılarak, miras bırakanın ölümü anında “ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş (borca batık- müstağrak) olan terekenin reddedildiği hakkında yasal bir karine …

HMK’DA GİDER AVANSI VE GİDER AVANSI İADESİ TALEBİ

HMK’DA GİDER AVANSI  Gider avansı ve Gider avansının iadesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun “Dava şartlarıDava şartları şunlardır: a) Türk mahkemelerinin yargı ... More” başlıklı 114. maddesinin “g” bendinde dava şartlarıDava şartları şunlardır: a) Türk mahkemelerinin yargı ... More arasında “Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması” dava için şart …

KAMULAŞTIRMA BEDELİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KAMULAŞTIRMA BEDELİN TESPİTİ DAVASI DİLEKÇE YAZDIRMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN TIKLAYINIZ! Kamulaştırma bedelin tespiti davası dilekçe örneği NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI               : VEKİLİ                  : DAVALI                : … BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI KONU                   : Kamulaştırma bedelin tespiti ve tescili AÇIKLAMALAR    : Müvekkilin maliki olduğu … ili, … ilçesi, … Mahallesi, … pafta, … ada, … …