Kategori: NASIL YAPILIR?

HAKİMLİK ve SAVCILIK TEMİNATI

HAKİMLİK ve SAVCILIK TEMİNATI 1982 Anayasasındaki hâkimlik ve savcılık teminatını sağlamaya yönelik düzenlemeler de şu şekildedir: • Hakimler ve savcılarSavcılar, esas olarak ceza yargılamasında görevlidir; an... More azlolunamaz • Kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz • Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer …

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü

Anayasa Mahkemesinin Çalışma ve Yargılama Usulü • Anayasa Mahkemesi, iki bölüm ve Genel Kurul halinde çalışır. Bölümler, başkanvekili başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul, Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkan vekilinin başkanlığında en az on üye ile toplanır. • Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır ancak iki …

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular 2010 Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesinin görevlerine, bireysel başvuruları karara bağlamak görevi eklenmiştir. Bireysel başvuru, Anayasanın 148. maddeye eklenen fıkralarla düzenlenmiştir. Buna göre: • Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla …

İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi – Defi Yolu)

İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi – Defi Yolu) Herhangi bir mahkemede görülmekte olan bir davada uygulanacak kanun ya da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, davaya bakmakta olan mahkemece kendiliğinden veya davanın taraflarınca, Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesidir. Görülmekte olan bir dava da mahkeme kendiliğinden ya da davanın taraflarından birinin itirazı …

İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)

İptal Davası (Soyut Norm Denetimi) Anayasa’da belirtilen bazı organların doğrudan, hukuka aykırı olduğu iddia edilen hukuk kuralı hakkında, iptal edilmesi amacıyla dava açmasıdır. İptal davasının özellikleri şu şekildedir: • Kanunların ve Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetimi için iptal davası Cumhurbaşkanı veya TBMM üye tam sayısının 1/5’i (120 milletvekili) tarafından Resmi …

ANAYASA MAHKEMESİ

ANAYASA MAHKEMESİ 1.) Kuruluşu Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ile ilgili özellikler şu şekilde özetlenebilir: • 2017 Anayasa değişikliğiyle üye sayısı 15 kişiden oluşur. • Yedek üye yoktur • Bu üyelerden 12’si Cumhurbaşkanı, 3’ü TBMM’ce seçilir. • Üyelerin görev süresi 12 yıldır. • Bir kimse iki defa üye seçilemez • Üyeler 65 …

HAKİMLER ve SAVCILAR KURULU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Hakimler ve SavcılarSavcılar, esas olarak ceza yargılamasında görevlidir; an... More Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar. Bu amaçla 1961 Anayasası’nda hâkimlerin özlük işlemlerini yapmakla yetkili “Yüksek Hâkimler Kurulu” kurulmuştur. 1982 Anayasası’nda ise bu kurul Hâkimler ve SavcılarSavcılar, esas olarak ceza …

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER

SOSYAL ve EKONOMİK HAKLAR ve ÖDEVLER A- AİLENİN KORUNMASI ve ÇOCUK HAKLARI Anayasa’nın 41. maddesine göre: • Aile, Türk toplumunun temelidir ve aile arasında eşitliğe dayanır. • Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı …

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER KİŞİNİN HAKLARI ve ÖDEVLERİ KİŞİNİN DOKUNULMAZLIĞI, MADDİ VE MANEVİ VARLIĞI Anayasa’nın 17. maddesine göre: Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence …

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI Kanunda yazılı ve uygulanmaları zorunlu olan bir başka ifade ile tarafların kendi iradeleri ile uygulanmalarını bertaraf edemedikleri kurallara denir. Bu kurallar hükümde yer alan emir kipinden anlaşılan kurallardır. “Yap!” “Yapma!” “Yaparsan şöyle olur!” “Yapmazsan şöyle olmaz!” gibi emredici ifadeler içerirler. Emredici Hukuk Kurallarının Öngörülmesinin Nedenleri Emredici kurallara …