Kategori: İŞ HUKUKU

İŞ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

ZAMANAŞIMI – Zamanaşımı itiraz değil “def”i” dir. Def’i ile itiraz birbirinden farklı kavramlardır. Def’i (usul hukuku anlamında), davalının aslında borçlu olduğu bir edimi özel bir nedenle yerine getirmekten kaçınmasına imkan veren bir haktır. Burada davalı, borçludur; fakat davalının özel bir nedenle o borcu yerine getirmekten kaçınma hakkı vardır. Def’iler ve …

İŞ DAVASINDA İŞE BAŞLATILMAMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşe başlatılmama tazminatı nasıl hesaplanır? İşe İade Kararına Rağmen İşe Başlatılmama Halinde Hesaplamalar 4857 Sayılı Yasada değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı ile boşta geçen 4 aylık sürenin kıdeme esas hizmet süresine eklenmesi ve işçinin ücretinin işe başlatılmadığı tarihteki olası ücreti olarak kabul edilmesi uygulamasının değişeceği anlaşılmaktadır. Ancak tasarı henüz yasalaşmamış …

İŞ DAVASINDA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Asgari geçim indirimi, ücretin dışında ayrıca ödenmesi gereken bir tutar olmayıp, işçinin brüt ücretinin netleştirilmesi esnasında, medeni durumu ve çocuk sayısına göre, kesilecek gelir vergisinin bir kısmının istisna tutulmasıdır. Diğer deyişle asgari geçim indirimi, işçinin ücretinin içerisindedir. Bu husus dikkate alındığında, işçinin işverenden asgari geçim indirimi alacağı …

İŞ DAVASINDA BAKİYE SÜRE TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

BAKİYE SÜRE TAZMİNATI (ÜCRETİ) Bakiye süre tazminatı (6098 Sayılı Yasanın 438/I Maddesi;) İşveren haklı bir sebep olmadan iş sözleşmesini derhal feshederse işçi tazminat alabilir. Bu tazminat miktarı; Belirsiz süreli sözleşmelerde fesih bildirim süresine uyulmuş olsaydı işçinin kazanabileceği miktar kadar Belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmadığı hallerde, bu sürelere uyulmuş …

İŞ DAVASINDA REKABET YASAĞI

REKABET YASAĞI / REKABET YASAĞININ İHLALİNE YÖNELİK CEZAİ ŞART Rekabet yasağının ihlali ; Rekabet yasağı 6098 Sayılı Borçlar Kanunun 396-447 maddelerinde düzenlenmiştir. Düzenleme gereği rekabet yasağı hallerinin ikiye ayrılarak incelenmesi uygun olacaktır. 1-) İşçinin özen ve sadakat borcunun bir sonucu olarak, işçi; işverenin üretim ve iş sırlarını, ticari bilgilerini, hizmet …

İŞ DAVASINDA CEZAİ ŞART NASIL HESAPLANIR?

CEZAİ ŞART NEDİR? NASIL HESAPLANIR? CEZAİ ŞART Cezai şart 6098 Sayılı Yasanın 179 – 182 maddelerinde düzenlenmiş, kısaca; sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için kararlaştırılan (mali) ceza olarak tanımlanmıştır. Hizmet ilişkilerinde cezai şart genellikle; eğitim gideri veya sözleşmenin kararlaştırılan süreden önce feshedilmesi hallerine yönelik olarak kararlaştırılmaktadır. Sözleşmedeki …

İŞ DAVASINDA EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK TAZMİNATI

Eşit Davranma İlkesine Aykırılık Tazminatı / Ücret Farkı Eşit davranma ilkesi 4857 Sayılı Yasanın 5. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Uygulamada en çok düşülen hatanın, Yasa hükmünün “tüm işçilere eşit ücret ödenmesi gerektiği, aksi halde ayrımcılık tazminatına hak kazanılacağı” şeklinde yorumlanması olduğu görülmektedir. Halbuki eşit işe eşit ücret ilkesinin tam karşılığı 4857 …

İŞ DAVASINDA YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

YILLIK İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? YILLIK İZİN ÜCRETİ 4857 Sayılı Kanunun 53. Maddesinde; işçilere 1 yıl çalışma süresini tamamladıklarında yıllık ücretli izin kullandırılacağı düzenlenmiş, kıdem süresine göre kullandırılacak izin süreleri gösterilmiştir. Aynı yönde düzenleme 1475 Sayılı Yasanın 49. Maddesinde de yapılmıştır. Ancak 1475 Sayılı Yasa dönemindeki yıllık izin süreleri 4857 …

İŞ DAVASINDA İKRAMİYE – İLAVE TEDİYE – PRİM NASIL HESAPLANIR?

İKRAMİYE, İLAVE TEDİYE VE PRİM NASIL HESAPLANIR? İKRAMİYE Yasal mevzuatımızda işçiye ikramiye ödenmesini gerektiren bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, hizmet sözleşmesi ve özellikle toplu iş sözleşmelerinde işçilere ikramiye ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. İkramiye geniş anlamda ücret kapsamında olup, ödemesinin yapıldığı, işveren tarafından yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. Ödeme; imzalı ücret bordrosu, imzalı ücret …

İŞ DAVASINDA ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ülkemizde ulusal bayram ve genel tatiller Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilmiştir.  Özel işyerlerinin sadece 29 Ekim günü kapanması zorunludur. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işçi tatil gününde çalışırsa bir iş karşılığı olmaksızın yasa gereği hak kazandığı …