Kategori: AİLE HUKUKU

KİŞİLİK HAKLARI

KİŞİLİK HAKLARI Bir kişinin doğuştan sahip olduğu, devredilemeyen, haczedilemeyen, miras yolu ile intikal etmeyen, para ile ölçülmesi mümkün olmayan haklar kişilik hakları olarak nitelendirilir. “Namusun kaç kilo”, “bana ızdırabını sat”, “şerefin kaç metre”, “haysiyetim babamdan miras kaldı”, “onurun kaç lira?” gibi ifadeler saçmadır. Zira bu kavramlar bu tür kalıplara uygun …

YERLEŞİM YERİ (İKAMETGAH)

YERLEŞİM YERİ (İKAMETGAH) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir (MK m. 19/I). Dikkat edilecek olursa burada yerleşim yerine ilişkin olarak iki unsur vardır: birincisi objektif unsur: oturmak, sübjektif unsur ise oturma niyeti. Niyet olmadan sadece oturulmasına sakin olmak denir. Örneğin, tatil amacıyla yazlığınıza gittiğinizde orada sakin oluyorsunuz. …

FİİL EHLİYETİ (MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ)

FİİL EHLİYETİ (MEDENÎ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ) Bir kimsenin kendi fiil ve hareketleriyle kendi isteği ile hak kazanma etmesi ve bu hakları değiştirmesi veya ortadan kaldırması, borç altına girmesi, onları değiştirmesi veya ortadan kaldırması kısaca; kendi fiilleriyle hak kazanabilmesi ve borç altına girebilmesidir (MK m. 9). Fiil Ehliyetinin Koşulları Fiil ehliyetinin …

HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI

HUKUKİ İLİŞKİLERİN KAPSAMI  DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ (OBJEKTİF HÜSNÜNİYET)  “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanımını hukuk düzeni korumaz” (MK m. 2). Burada kastedilen dürüstlük kurallarından kasıt; kişilerin haklarını kullanırken veya borçlarını yerine getirirken ya da diğer ilişkilerinde dürüst, namuslu, makul ve …

HUKUKUN UYGULAMASI VE KAYNAKLARI

HUKUKUN UYGULAMASI VE KAYNAKLARI (MK m. 1) “Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır. Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa hâkim, örf ve âdet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idi ise ona göre karar verir. Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı …

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI

EMREDİCİ HUKUK KURALLARI Emredici Hukuk Kuralları Kanunda yazılı ve uygulanmaları zorunlu olan bir başka ifade ile tarafların kendi iradeleri ile uygulanmalarını bertaraf edemedikleri kurallara denir. Bu kurallar hükümde yer alan emir kipinden anlaşılan kurallardır. “Yap!” “Yapma!” “Yaparsan şöyle olur!” “Yapmazsan şöyle olmaz!” gibi emredici ifadeler içerirler. Emredici Kurallarının Öngörülmesinin Nedenleri …

NİŞANLANMA – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT VE HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ

NİŞANLANMA Nişanlanma 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 118 ila 123. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Nişanlanmanın tanımını yapan 118. maddeye göre; Nişanlanma, evlenme vaadi ile olur. Yani karşılıklı iki kişinin birbirine evlenmek üzere vaade bulunması ile nişanlılık gerçekleşmiş olur. Nişan töreni yapılması kanunen aranan bir şart değildir. Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça …

BOŞANMA DAVASI KARŞI DAVA DİLEKÇESİ

KARŞI BOŞANMA DAVASI Boşanma davasında karşı dava dilekçesi örneği ESASA İLİŞKİN BİLGİLER Karşı dava açılabilmesi için; asıl davanın açılmış olması, halen görülüyor olması ve asıl davada öne sürülen talep ile karşı davada öne sürülen talepler arasında takas ya da mahsup ilişkisinin bulunması gerekir. Veya bu davalar arasında bağlantı olması, şarttır. …

SOY BAĞI

SOY BAĞI Bir soy bağı ya anneyle kurulur ya da babayla kurulur. Anne ile soy bağı kurulması; Anne ile soy bağı ya doğumla ya da evlat edinme ile kurulur. Baba ile soy bağı kurulması; – Baba ile soy bağı doğumla kurulabilir (bu konuda babalık karinesi vardır, babalık karinesinde evlilik birliği …

BOŞANMA

BOŞANMA Boşanma davası Aile Mahkemesinde açılır görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise ya eşlerden birinin bulunduğu yer mahkemesi veya eşlerin son 6 ay bir arada bulundukları yer mahkemesi yetkilidir. Boşanma konusunda hakim sözlü ve yazılı yargılama usulünü uygulayabilir ve boşanma kararı için boşanma kararı kesinleşmedikçe hüküm ve sonuç doğurmaz. …