EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ Eşler arasındaki mal rejimi denilince insan otomatik olarak bir sıkıntıya düşer. Mal rejimleri gerçekten de zor bir konudur. Ancak özellikle yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini berrak bir şekilde izah etmeye çalışacağız. YASAL MAL REJİMİ – SEÇİMLİK MAL REJİMİ Önceki MK, yasal mal rejimi …

EVLİLİKTE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

EVLİLİKTE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ORTAK (AİLE) KONUTU SEÇME HAKKI Eşlerin hak ve yükümlülükleri Bu konu çok hukukun temel ilkelerine getirdiği istisnalar bakımından önemlidir. Eşler birlikte yaşayacakları konutu (ortak konutu) birlikte seçerler. Kendilerine tanınmış bu seçim hakkını kullanırken eşler, ilk plânda ailenin ekonomik durumunu ve ödeme gücünü dikkate almak zorundadırlar. İki …

BOŞANMA

BOŞANMA BOŞANMA SEBEPLERİ Boşanma nedenleri özel ve genel olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi sırasıyla bunları inceleyeceğiz. ÖZEL NEDENLER Özel nedenler de kendi içinde beşe ayrılır: Zina Evli olan bir kadın ya da erkeğin karşı cinsten biri ile en az bir kez cinsel ilişki yaşaması zina  olarak kabul edilmekte olup diğer …

EVLENME

EVLENME RESMÎ MEMUR (EVLENDİRME MAKAMLARI) Belediye sınırları içinde belediye başkanı Köylerde muhtarlar Köylerde eğitim sınıfından kişiler Yurtdışında konsoloslar Açık denizlerde kaptanlar (bu konu tartışmalıdır. Şöyle ki, bazı eserlerde bu bilgi yer almasına rağmen, ben bu konuda herhangi bir hukukî dayanağa rastlamadım). EVLENME EHLİYETİ Evlenme yaşı, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin olağan hâllerde …

NİŞANLANMA

NİŞANLANMA GENEL OLARAK Karşılıklı evlenme vaadi olarak tanımlanan nişanlanma, aile hukukuna özgü bir akittir. Başka  bir deyişle, suî generis (kendine özgü) bir akit türüdür. İlginç bir akittir zira bir akit düşünün ki, akdin taraflarından birisi diğer tarafı bu akitten doğan borcunu ifa etmesi için zorlayamıyor. Yani nişanlanma evliliğe zorlama konusunda …

VAKIFLAR

VAKIFLAR Vakıflar : Gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına vakıf denir.  28.06.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan, 17.04.2008 tarihli Anayasa Mahkemesi kararı ile “Vakıflarda üyelik olmaz” şeklindeki MK m. 101/III hükmü iptal edilmiştir. ŞU ANDA, VAKIFLARDA ÜYELİK …

DERNEKLER

DERNEKLER Dernekler, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır (MK m. 56). Tüzel Kişilerin de dernek kurucusu olabilmeleri Temmuz 2003’de(?) 7. Uyum Paketi doğrultusunda yapılan değişiklikle MK’ya …

TÜZEL KİŞİLER 

TÜZEL KİŞİLER TANIM Bazı amaçların gerçekleştirilmesi gerçek kişilerin gerek gücünü ve gerekse ömrünü aşacak niteliğe sahiptir. Bundan dolayı insanlar bu tip amaçların gerçekleştirilmesi için bir araya gelerek kendi kişiliklerinden bağımsız kişiler oluşturmuşlardır. Bu sayede oluşturulan kişilere tüzel kişiler denir. Amacı hukuka veya ahlâka aykırı olan kişi ve mal toplulukları tüzel …

KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ – ÖLÜM – GAİPLİK

KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ Sağ ve tam doğum ile başlayan kişilik, ölüm ve ölüme benzer sonuçlar doğuran hâller ile sona erer. KİŞİLİĞİ SONA ERDİREN HÂLLER ÖLÜM Bu konunun tespiti de tıp biliminin verilerinden istifade ile mümkündür. Ölümün gerçekleştiği an, beyin ölümü anıdır. Ölümün, meydana geldiği andan itibaren on gün içinde nüfus …

ADIN KORUNMASI – ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ

ADIN KORUNMASI – ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ Bir kişiyi diğer kişilerden ayırmaya yarayan araca ad denir. ADIN ÇEŞİTLERİ SOYADI Tanım Bir kişinin hangi aileye ait olduğunu gösterir. Kişinin ailesini tanımlar. O’na ait olduğu ailenin sosyal mevkiinden yararlanma imkânını veren kavramdır. Kazanılması Doğuştan Kazanma Doğduğunuz anda eğer sizi doğuran kadın evli ise kocasının …